fbpx

Tisztújítás az MCSZ-ben

Szerző: | 2022. máj 8. | Aktuális

A Magyarországi Cionista Szövetség a Somert is magába foglaló ernyőszervezet, ami a Világ Cionista Szövetség (WZO) magyarországi tagja. Tisztségviselői a tagszervezetek delegáltjai.

Az MCSZ a következő bizottságokba keres jelölteket: Elnök, Társelnök, Számvizsgáló Bizottság, Etikai Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság.

Ha van kedved, időd, erőd a Somert képviselni a cionista szövetségben, kérlek jelezd nekünk! somer.hu/kapcsolat

2022. 05. 24-ig van lehetőséged jelentkezni.

A bizottságok feladatait alább olvashatod:

 • Bizottságok
   • A Mandátumvizsgáló Bizottság
    • A küldöttközgyűlés előkészítésétől annak befejezéséig működik, 3 főből áll, a küldöttek legitimitásáért felelős. Tagjait a Vezetőség kéri fel.
    • Feladata:
     • Az egyes szervezetek által választott küldöttek létszámának megállapítása,
     • a Küldöttközgyűlés szavazatképességének megállapítása,
     • szavazásoknál a szavazatok megszámlálása.
   • A Jelölő Bizottság
    • Tisztújító küldöttközgyűlés esetén 3 tagú jelölőbizottságot kell alakítani.
    • Tagjait a Vezetőség kéri fel.
 • A küldöttközgyűlés három fős Számvizsgáló- és három fős Etikai Bizottságot választ, azon személyek közül, akiket erre a Vezetőség jelöl. A Számvizsgáló Bizottság a Szövetség gazdálkodását, az Etikai Bizottság a Szövetség és a tag­ szervezetek Alapszabállyal egybehangzó működését kíséri figyelemmel.
   • A Számvizsgáló Bizottság (továbbiakban: SZVB)
    • A SzVB a Szövetség 3 tagból álló felügyelő szerve. Dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben.
    • A küldöttközgyűlés a SZVB tagjait 4 évre választja. A SZVB tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. A megválasztott tagok – titkos szavazással – elnököt választanak.
    • Megszűnik a SZVB megbízatás:
     • Visszahívással;
     • lemondással;
     • a SZVB tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
     • a SZVB tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
     • a SZVB taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
    • A küldöttközgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás nélkül – dönthet a SZVB tag visszahívásáról. A visszahívásról a küldöttközgyűlés az általános szabályok szerint dönt.
    • A SZVB tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség elnökéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új SZVB tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
    • A SZVB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a SZVB tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője [Ptk. 3:26. § (2)].
    • Az SZVB tagja a Szövetség Vezetőségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A SZVB tagja kötelezően vesz részt a Vezetőség ülésén, ha jogszabály így rendelkezik.
    • A SZVB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Küldöttközgyűlést, vagy a Vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
     • a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
     • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
    • A Küldöttközgyűlést, vagy a Vezetőséget a SZVB indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Küldöttközgyűlés, vagy a Vezetőség összehívására a SZVB is jogosult.
    • Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a SZVB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
    • A SZVB hatáskörébe tartozik:
     • A Vezetőség ellenőrzése a Szövetség érdekeinek megóvása céljából;
     • a Szövetség működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.
    • A SZVB a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak érdekében – a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
    • A SZVB köteles a küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttközgyűlésen ülésén ismertetni. A SZVB a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
    • A SZVB üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A SZVB ülést a SZVB elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
    • A SZVB ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a SZVB ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a SZVB tagok álláspontjukat kialakíthassák.
    • A SZVB határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A SZVB határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott SZVB tagok több mint a fele jelen van. Két SZVB tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
    • A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
     • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
     • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
     • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
     • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
     • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
     • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
    • A SZVB határozatait a SZVB ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a Szövetség www.cionista.hu elérhetőségű honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
    • A SzVB közvetlenül a Vezetőségnek és küldöttközgyűlésnek tartozik írásbeli beszámolással.
    • Az SZVB tagjainak névsorát a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
    • A SZVB tagjai a SZVB munkájában személyesen kötelesek részt venni. A SZVB tagjai a Szövetség Vezetőségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
    • A SzVB elnök feladatai:
     • irányítja és szervezi a bizottság munkáját,
     • hatáskörét a Bizottság által elkészített és a küldöttközgyűlés által jóváhagyott saját szabályzata határozza meg.
   • Az Etikai Bizottság
    • tagjait 4 évre választják a Vezetőség javaslata alapján,
    • az Etikai Bizottság elnöke tanácskozási joggal tagja a Szövetség Vezetőségének,
    • a bizottság saját, a Vezetőség által jóváhagyott szabályzat alapján működik,
    • beszámolási kötelezettsége van a Vezetőség és a közgyűlés felé,
    • megkeresésre és saját kezdeményezésre indít vizsgálatot.
   • A Vezetőség vagy küldöttközgyűlés határozata lapján ad-hoc bizottságok alakulhatnak esetenként felmerülő feladatok megoldására.
Mázkir választás

Mázkir választás

A héten új tisztválasztás történt, melyben a Mázkirokat választottunk meg. A Mázkirok a mozgalom külföldi...

Új hanukai társasjáték

Új hanukai társasjáték

Közelgő hanuka alkalmából szeretnénk meglepni titeket és teljes közösségeteket egy ajándékkal. A Somerben hiszünk...

Következő programjaink