fbpx

15.02. Someres pedagógia

Szerző: | 2023. márc 15. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom 2020. évi Veida dokumentumának fordítása

Ez a jegyzőkönyv a 2020. júliusi online veida során folytatott megbeszéléseket ismerteti. A veida témája a someres pedagógia volt. Pontosabban: a veida a someres pedagógia három szintjét vitatta meg, amelyet az európai mázkirut a Hasomer Hacair Ifjúsági mozgalom pedagógia témája köré határoztak meg.

A témát az Európai Bogerek választották, és e döntés fő célja az oktatási eljárások és módszerek fejlesztése, valamint hogy alapos ismereteket szerezzünk a kenben folyó oktatásról.

Ez a dokumentum az európai mázkirut által tartott szeminárium eredménye, amelyet a Sáliáhok, Slihonok és a Hanaga Elyona tagjainak segítségével készítettek el. Minden Mázkir naponta 2-3 peulát tartott a someres pedagógia három szintjének lényeges témáiról. Minden reggel nemzetközi gyűléseket tartottunk online, amelyek lehetővé tették, hogy az országok peulák során tett, majd a mázkirut által feldolgozott különféle javaslatok alapján jóváhagyott és megvitatott dokumentumot hozzunk létre.

A jegyzőkönyv támaszkodik továbbá mélyen gyökerező pedagógiai meggyőződésünk alapjaira, amelyek pedagógiánk szerves részét képezik. Ezek a következők: minden tevékenységünk során ösztönözzük a kritikus gondolkodást, és lehetővé tesszük a fiatalok számára, hogy a szülők irányításától független autonóm közösségként működjenek – ez a gyakorlat az ifjúsági autonómia fogalmaként ismert.

Végeredményben ennek a veida protokollnak célja az, hogy ismertesse a veida során lezajlott vitákat és végső döntéseket, és célja, hogy eszközzé váljon minden someres tevékenységünk megértetésére és érvelésünk elmélyítésére. 

A someres pedagógia három szintje

Tevékenységeink

Pedagógiánk első szintjén meghatározzuk mozgalmunk általános felépítését, amely minden tevékenységünk alapja. Itt határozzuk meg tevékenységeink felépítését és pedagógiai céljait.

 Pedagógiánk az aktív programokon túl

Pedagógiánk második szintjén meghatározzuk mindazokat az alkotóelemeket, amelyek aktív programjainkon túlmutatnak. Ezeket elemezve jobban megértjük a pedagógus szerepét, illetve a someres tér és szimbólumok jelentését.

Someresek a Somer terein kívül 

Pedagógiánk harmadik szintjén meghatározzuk pedagógiánk minden aspektusát a someres tereken kívül. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi jellemzi a someres életmódot – és így a someres pedagógus valódi viselkedését –, akkor jobban megértjük, hogyan alkalmazzuk pedagógiánkat és aktivizmusunkat.

Tevékenységeink

Mitől fontos és különleges a Hasomer Hacair tevékenysége?

A Hasomer Hacair tevékenységei közvetlen kapcsolatteremtést kínálnak olyan egyének között, akik érzik, hogy ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak és ideológiához kötődnek. Történelmileg tekintve tevékenységeinknek mindig is voltak fizikai, intellektuális és részben spirituális összetevői.

Egy olyan világban, amely az embereket az individualista és virtuális élet felé tereli, arra törekszünk, hogy olyan barátságos teret hozzunk létre, amely arra ösztönzi a Somereseket, hogy tartalmas kapcsolatokat alakítsanak ki. Igyekszünk nyílt párbeszédet folytatni, ezzel lehetővé tesszük a befogadó és elfogadó eszmecserét. Tevékenységeink során fiatalok oktatnak fiatalokat olyan különféle módszerekkel, amelyek egyszerre szórakoztatóak és komolyak, emellett illeszkednek értelmi és szellemi szintjükhöz, miközben kihívást is jelentenek. Hisszük, hogy ezáltal az emberek fejlesztik erősségeiket, és jobb emberekké válnak.

Összegzés

 • Egy mozgalomhoz való tartozás
 • Ellenkulturális elemek
 • Nyílt és szabad párbeszéd
 • Tartalmas kapcsolatok kialakítása
 • Az ifjúság neveli az ifjúságot 
 • Jobb emberek teremtése

Mi a tevékenységek szerepe a someres pedagógiában?

A tevékenységek olyan keretek, amelyeken belül a Somer értékeivel foglalkozunk, azokat feltárjuk és gyakoroljuk, és új ötletekkel találkozunk. A pedagógia alkalmazkodik a tevékenységhez és a módszerekhez, amelyeket a téma, kontextus, csoport és célok vezérelnek. Ez egyben a legstrukturáltabb idő, amit a Hánihokkal töltünk, amikor lehetőséget nyújtunk a kapcsolódásra, a tudás (különösen az alappillérek és a tnuat [mozgalom] eszméinek) átadására és a kritikus gondolkodásra. A Somerben végzett tevékenységek azáltal készítik fel a legidősebb Hánihokat a hadrahára, hogy lehetőséget kapnak oktatási és szervezési feladatok ellátására.

Összegzés

 • Someres értékek feltárása
 • Tanulás a cselekvésen keresztül
 • Tudás átadása
 • Kapcsolatok teremtése
 • Felkészülés Hadrahára

A peula

A peula a someres oktatás meghatározó tevékenysége. Ez egy-két órás csoportos összejövetel a Madrihok vezetésével annak érdekében, hogy egy fontos témára oktassák a Hánihokat, továbbá megvitassák és megosszák róla gondolataikat. A csoport Madrihjai választják meg a peula témáját és konkrét módszereit, s ezeknek igazodniuk kell az adott csoport karakteréhez és életkorához. A peulák célja a témák alaposabb kibontása. Az egész csoport, beleértve a Madrihokat is, körben ül le, így mindenki azonos szinten van és jól látható – ez alól kivételt csak egyes játékok képeznek. A Madrihok a peula témáját különféle someres módszerekkel – játékokkal és egyéb informális oktatási technikákkal – mutatják be és vizsgálják meg, hogy a folyamat egyszerre legyen oktató és szórakoztató. A Madrihoknak vezetniük is kell a peula témájával kapcsolatos megbeszéléseket vagy vitákat (ezt is lehet játékos formában). A peula legtöbbször egy rövid szikkummal zárul, ahol mindenki megoszthatja gondolatait a foglalkozásról. 

Célok

A peula a someres tevékenység egyik fajtájaként lehetővé teszi a Hánihok számára, hogy fejlesszék intellektuális és szociális készségeiket, emellett megerősíti a csoportot. Arra szolgál, hogy a Hánihokat informális és szórakoztató módon oktassa a mozgalom központi gondolatairól és témáiról. A peulák során gyakorolják a kritikus gondolkodást, megtanulják világosan és tiszteletteljesen kifejezni gondolataikat, miközben tiszteletben tartják másokét.

Összegzés

 • 1-2 órás csoportos összejövetelek
 • Oktatás egy adott témában
 • Oktatás beszélgetés útján
 • Madrihok vezetésével
 • A csoport igényeihez igazítva
 • Változatos módszerek

Pedagógiai célok

 • A szellemi képességek fejlesztése
 • Szociális készségek fejlesztése
 • A tnuat központi témái
 • Nyilvános beszéd
 • Szabad és tiszteletteljes eszmecsere

Hugim

A táborokban és a kenben zajló programok ideje alatt általában tartunk egy egyórás foglalkozást, amikor a Hánihok szabadon választhatnak a Bogerek által vezetett különböző állomások között. A foglalkozás azzal kezdődik, hogy a Bogerek különböző tevékenységeket javasolnak a Hánihoknak. Néha azonos helyen kell maradniuk a tevékenység teljes időtartama alatt, néha pedig szabadon mozoghatnak a különböző lehetőségek között. A hugimban gyakran megjelennek a következő tágabb kategóriák: cserkészet, sport, művészet és kézművesség, kultúra és intellektus, ideológia.

Célok

A hugim pedagógiai céljai: a kíváncsiság felkeltése, a Someresek érdeklődésének, készségeinek és kreativitásának fejlesztése, mind személyes, mind csoportszinten. A hugim segít kapcsolatokat teremteni a különböző korú Hánihok között, miközben lehetőséget is ad nekik a pihenőidő eltöltésére.

Összegzés

 • Tevékenységi javaslatok
 • Bogerek által vezetett állomások
 • Tág kategóriák
 • Pedagógiai célok
 • Szabadon választható tevékenységek
 • Személyes kreativitás
 • Különböző korcsoportok

Great Games (Állomásos nagyprogram)

A Great Games olyan tevékenység, amelyben a Hánihokat csapatokra osztjuk. A Bogerek egy központi témához kapcsolódó állomásokat állítanak fel különböző játékokkal, amelyekben minden csapat részt vesz. Minden állomás feladatának viszonylag rövidnek kell lennie, és egyszerre csak egy vagy két csapat játszhat. A játék lehet a különböző csapatok közötti verseny, akár az állomásokon belül, akár egy általános díjért. A csapatokat és állomásokat időnként idősebb Hánihok is vezethetik a hádráhá előtti folyamat részeként. 

Célok

A tevékenység segít abban, hogy összetartást teremtsünk a különböző csoportok között a kenben. A ken és a táborok ritmusának megváltoztatására is szolgál. A peuláétól eltérő módon használható különféle témák megvitatására: megadható egy nagyobb téma, amely rész-témákra van osztva a nekik megfeleltetett állomásokkal, vagy választhatunk egy egyszerűbb témát, amit játékosabb és/vagy versengő légkörben közelítenek meg. Emellett az állomások vezetése a Hánihoknak oktatási és szervezési felelősséggel járó gyakorlatra ad lehetőséget. Ezt a tevékenységet csak olyan témákhoz szabad használni, amelyek megfelelnek minden korosztály számára.

Összegzés

 • Rövid (feladatú) állomások
 • Ebben az esetben elfogadható a verseny
 • Játékok és tevékenységek
 • Néha az idősebb Hánihok vezetik
 • Pedagógiai célok
 • csoportok közötti kapcsolatok
 • Tempóváltás
 • Játékos hangulat

Mifkád

Mivel mozgalmunkban nincs jelentős eltérés a mifkád elmélete és gyakorlata között, a megszervezésével és részleteivel kapcsolatos gyakorlati információkat a „Mifkádról” szóló fejezetben találod meg.

Célok

A mifkádnak számos célja van. Emlékeztet olyan gyökereinkre, mint a cserkészmozgalom, és lehetőséget nyújt a fegyelem és összpontosítás ünnepélyes megélésére, valamint a csoporthoz és a mozgalomhoz való tartozás és egység érzését adja. [Azonban a cserkészmozgalmak gyökerei katonai eredetűek. Mi inkább önfegyelemre, nem pedig vak engedelmességre igyekszünk nevelni tagjainkat.] Azt mutatja, hogy a ken összetartozó csoportként jelenik meg. 

A mifkád jól felismerhető módon jelzi a legtöbb someres esemény kezdetét és végét. Emellett ez az egyik módja annak, hogy a tnuat (mozgalom) szimbólumai, illetve a többi Someres iránti tiszteletre ösztönözze a tagokat. Motiválja a Hánihokat és someres hangulatot teremt. A dalok, amelyeket a mifkád során énekelünk (gyakran a HaTikva, máskor Sir la Salom), szintén szorosan kapcsolódnak értékeinkhez. Végül, a mifkád érzékelteti az egyenlőséget a tagok között, szem előtt tartva a mozgalom szervezeti felépítését.

Összegzés

 • Lásd: Mifkád – A közösség együttléte c. fejezet.

Pedagógiai célok

 • Egység a Kenben
 • Egység nemzetközileg
 • Az események kezdetét és végét szimbolizálja
 • Someres hangulatot teremt
 • Egyenlőség a Hánihok között

Pedagógiánk az aktív programokon túl

A 2017-es Nemzetközi Veidán a Hasomer Hacair Világmozgalom Bogerjei határozták meg a someres terek fogalmát. Az így létrejött dokumentum első mondata:

„A Someres Terek és Szerkezet olyan fizikai és nem fizikai környezetet jelentenek, amelyekben a tagok képesek érvényesíteni értékrendjüket, ideológiájukat és a Tnua (mozgalom) gyakorlatát.” 

Most megvizsgáljuk a someres terek oktatási jellemzőit, valamint azokat az oktatási gyakorlatokat, amelyeket ezekben a terekben a sajátos tevékenységeinken kívül alkalmazunk.

A someres terek szerepe

A someres terek olyan oktatási terek, amelyek lehetővé teszik, hogy biztonságban, kényelmesen érezzük magunkat, és szabadon kifejthessük véleményünket. Így válik lehetővé az értékeinkkel kapcsolatos szabad, konstruktív és értelmes párbeszéd. Ez alkalmat teremt minden ember nézőpontjának megkérdőjelezésére és gazdagítására. A someres terekben megbeszélések és tevékenységek révén az oktatók segítenek kibontakoztatni a tagokat. Ezekben a terekben gyakorlatban alkalmazzuk a someres értékeket és ismerkedünk ideológiánk pilléreivel (vö. 2017 Nemzetközi Veida dokumentum, „Gyakorlat” rész), hogy a Somereseknek az értékeinken alapuló, ideális világot mutassuk meg, és ezeket az értékeket a gyakorlatban tanulmányozzuk.

A someres terekben a mozgalom értékeit gyakorlatban alkalmazva oktatják folyamatosan a tagokat. Ezeknek a tereknek is lehetővé kell tenniük és ösztönözniük kell a hágsámát.

Összegzés

 • Ingyenes és biztonságos oktatási terek.
 • Értelmes párbeszéd értékeinkkel kapcsolatban.
 • Egymás nézőpontjának megkérdőjelezése és gazdagítása.
 • Oktatói jellegű, kihívással teli feladatok a Hánihoknak.
 • A someres értékek és pillérek gyakorlása.

Pedagógiai célok

 • Hánihok folyamatos nevelése a tnua értékeinek gyakorlásán keresztül.

A Dugma Isit és a pedagógus szerepe

A someres terekben a Bogerek és a Hánihok lehetőséget kapnak a kölcsönös oktatási és bizalmi kapcsolatok kialakítására.

Akik elkezdték vagy elvégezték a hadrahát, a someres terekben olyan nevelők, akikre a Hánihok felnéznek, és akik hatással vannak a Hánihok cselekedeteire. Ezért példaképnek (Dugma Isit) kell lenniük, mégpedig a Hasomer Hacair értékeinek gyakorlása révén.

A someres terekben a társaink kölcsönös oktatása (az ilyen feladattal megbízott Mádrih nélkül) szintén fontos, ezt ösztönözni kell. Ezért a Hánihoktól is el kell várnunk, hogy példát mutassanak, mivel a someres terekben mind hatással vannak az emberekre. 

Dugma Isit nélkül a someres terek elveszítenék oktatási értéküket.

A Bogereknek segíteniük és irányítaniuk kell a Hánihokat oktató tevékenységük során, miközben cseperednek és formálják identitásukat a someres értékek fényében folytatott folyamatos párbeszéden keresztül. 

Összegzés

 • Kölcsönös oktatási és bizalmi kapcsolatok kialakítása
 • A pedagógus viselkedése befolyásolja a Hánihok cselekedeteit, ezért nekik is példaképnek (Dugma Isit) kell lenniük
 • A példamutatás (Dugma Isit) kulcsfontosságú a someres terek oktatási minőségének szempontjából.

Pedagógiai célok

 • Ösztönözni kell a társak közötti kölcsönös oktatást, ezért a Hánihoknak is példaképnek (Dugma Isit) kell lenniük.
 • A Hánihok identitásának formálása a someres értékek fényében folytatott párbeszéden keresztül.

Hulca somrit

A 2014-es Budapesti Európai Veida fogalmazta meg azt a dokumentumot, amelyben leírja a hulca somrit szimbólumait, történetét és használatát, illetve Steiner Noémi írásában olvashatsz róla a „Hulca” c. fejezetben. A hulca az első úttörők eredetileg khaki színű munkaingeiből származik, a kék ing ma is a szocialista mozgalmak gyakori szimbóluma.

A hulca somrit a tnua (mozgalom) egyik legláthatóbb szimbóluma. Ez jelképezi értékeinket, a 10 parancsolatot és az alappilléreinket. Ezenkívül megteremti az egyenlőség, a kollektívához tartozás és a szolidaritás érzését a világ minden tájáról származó Someresek között. Egyben emlékeztetőül is szolgál viselőjének útjára a mozgalmon belül a különböző kitűzők és felvarrott címkék segítségével, amelyek valamilyen szinten lehetővé teszik a hulca személyre szabását.

A hulca viselése a mozgalom képviselőivé tesz bennünket; hozzájárul a someres oktatási gondolkodásmódhoz, és emlékeztet a társaink és a Hánihok iránti felelősségünkre.

A hulca somrit átvétele jelentős és szimbolikus pillanata a someres életnek.

Összegzés

 • Munkás egyenruhából származik
 • A mozgalom fő szimbóluma.
 • A hulca somrit az Európai Veida 2014 anyagában (Someres szimbólumok és szertartások)
 • Hulca – Az összetartozás jelképe c. fejezet.

Pedagógiai célok

 • Az egyenlőség, a közösséghez tartozás és a Someresek közötti szolidaritás érzését adja.
 • Emlékezteti viselőjét útjára a mozgalomban.
 • Felelősséget ad társainknak és a Hánihoknak.

Héber szavak használata

A judaizmushoz és a cionizmushoz fűződő mély kapcsolatunkat hangsúlyozza a héber nyelv, népünk és Izrael állam eredeti nyelvének használata. Az évek során a Someresek kifejlesztettek egy releváns héber szógyűjteményt mozgalmunk életének fontos kifejezéseire. Ez egyesít bennünket, és segít leküzdeni a kulturális akadályokat. A héber nyelv használata fontos a someres terek és struktúrák meghatározásában és fenntartásában, valamint a külvilágtól való megkülönböztetésben is – ide tartozik a szavak nemileg semlegessé tétele (pl. somer*et, bogrim*ot ).

Összegzés

 • A héber szavak releváns lexikonjának használata a someres élet fontos kifejezéseihez

Pedagógiai célok

 • Kapcsolódás a judaizmushoz és a cionizmushoz
 • A nyelvi és kulturális akadályok leküzdése a világban
 • Someres terek és struktúrák meghatározása és fenntartása
 • A someres terek megkülönböztetése a külvilágtól

Kvucák

A Hasomer Hacair mozgalomban a kvucák korosztály szerint összegyűjtött csoportok. Ténylegesen ezek a mozgalom alapegységei. Együtt járják a mozgalom útját (Hánihoktól Bogerekig, majd később is), megosztják egymással tapasztalataikat, cseperednek, komolyodnak, és megtanulják a közösség értékét és erejét. Együtt végeznek peulákat és számos egyéb tevékenységet, és együtt élnek a táborokban. Mindezek a tapasztalatok nagyon fontosak a Hánihok egyéni fejlődéséhez, valamint a kvuca mint csoport fejlődéséhez. A Hánihok minden kvucájában vannak Mádrihok, akik kísérik és támogatják a kvuca társadalmi és oktatási folyamatait.

A Someresek kvucákra való felosztásának célja a Hánihok csoportos munkavégzésre és életre nevelése, valamint a tudatos, szabad és őszinte kapcsolatok kialakítása közöttük. Az életkoron alapuló kvucák lehetővé teszik, hogy oktatási folyamatokat rugalmasan hozzáigazítsuk a Hánihok szociális, intellektuális és pszichológiai szükségleteihez, ami erősebbé és hatékonyabbá teszi őket.

Továbbá lehetővé teszik az európai oktatási egységet is (különösen a hádráhá előtti szinttől kezdve).

Összegzés

 • Korosztály szerint kialakított csoportok
 • Peulák és egyéb tevékenységek végzése csoportként, Mádrihok vezetésével
 • Együtt élni a táborokban

Pedagógiai célok

 • Növekedjenek együtt csoportként
 • Fejlődjenek egyénileg is a csoporton belül
 • Tanulják meg a csoportéletet, alakítsanak ki tudatos, szabad és őszinte kapcsolatokat
 • Az oktatási folyamatoknak a Hánihok igényeihez igazítása

Vaada

A vaada a kenben a Bogerek által vezetett, egy-egy területtel foglalkozó munkacsoport. Minden kennek számos különféle vaadája van, függően a helyi igényektől és érdeklődéstől. Egy adott területet felügyelő vaada előkészíti az ehhez kapcsolódó tevékenységeket és/vagy projekteket. A vaada a Bogerek aktív someres idejének jelentős részét teszi ki, így a Bogerek megtanulnak felelősséget vállalni a hosszú távú projektekben.

A vaadák sokfélesége lehetővé teszi az egyes emberek számára, hogy a sajátosságaiknak és érdeklődési körüknek leginkább megfelelő csoportot válasszák, és olyan fontos készségeket fejlesszenek ki, amelyeknek a jövőben is hasznát veszik.

A vaada olyan teret kínál, ahol a Bogerek tudást és értékeket adhatnak át a Hánihoknak, mégpedig úgy, hogy bevonják őket a vaada munkájába. Ez erősíti bennük az önállóságot és az öngondoskodás képességét.

Összegzés

 • Bogerek által vezetett produktív közösség a kenben.
 • Különböző konkrét témák és felelősségek, a ken igényeitől és érdeklődési körétől függően.
 • A Bogerek aktív someres idejének jelentős részét lefedi

Pedagógiai célok

 • A Bogereket tanítja arra, hogyan vállaljanak felelősséget a hosszú távú projektekért
 • A Bogereket érdeklő konkrét készségek fejlesztése
 • A Bogerek és Hánihok önállóságának fejlesztése

Moácá

Az év folyamán a Bogerek irányítják és szervezik a ken életét és tevékenységeit a Sáliáhok és Slihonok segítségével. A moácá a Bogerek, Slihonok és Sáliáhok találkozói ennek a folyamatnak a koordinálására.

A moácá társadalmi és vezetői találkozó is: a Bogerek megtervezik a programokat, megvitatják a releváns kérdéseket, megosztják a visszajelzéseiket és friss híreiket a különböző vaadákról, kvucákról és a nemzetközi mozgalomról. A moácá eszközként szolgál a Bogereknek a fejlődéshez, és hogy jobb rálátásuk legyen önmagukra és a kenre.

A megbeszéléseket és a döntéseket egy vagy több moderátor (általában rasei) vezeti demokratikus módon, ahol mindenkinek joga van szabadon kifejteni véleményét mindaddig, amíg konszenzus nem születik vagy egyértelmű többség nem áll fenn. Ez egyben példa is a fiatalok autonómiájára a kenben.

A moácának olyan biztonságos someres térnek kell lennie, ahol a Bogerek szabadon megoszthatják gondolataikat; ehhez együttműködő és konstruktív gondolkodásmódra van szükség.

A moácát a Sáliáhok, Slihonok vagy más Bogerek is használhatják a peulák megtartására a hádráhá számára. Ezen együttműködés által olyan demokratikus teret hoznak létre, amely lehetővé teszi a vélemények sokféleségének figyelembe vételét és a kompromisszumos megoldások megtalálását.

Összegzés

 • A Bogerek, Slihonok és Sáliáhok találkozásai, melyek a ken folyamatainak összehangolását szolgálják
 • Társadalmi és vezetői értekezletek egyaránt
 • Moderátorok (gyakran rasei) vezetésével.
 • Konszenzussal hozott döntések, illetve többségi véleménnyel, ha nem születik konszenzus/kompromisszum.
 • A moácának biztonságos és someres térnek kell lennie.
 • Információk megosztása.

Pedagógiai célok

 • A Bogerek fejlődnek és jobb áttekintést szereznek önmagukról és a kenről.
 • A Bogerek gyakorlatot szereznek a konstruktív és együttműködésre törekvő gondolkodásmóddal kapcsolatban.
 • Ösztönzi a Bogerek, Slihonok és Sáliáhok közötti együttműködést.

Someresek a someres tereken kívül

Someresek a társadalomban

A Hasomer Hacair és a Someresek helye a társadalomban nem állandó. Inkább olyan változók eredménye, mint a helyszín, az idő és a minket körülvevő társadalom. Ezért nagyon fontos a társadalommal és a közösséggel kapcsolatos döntéseink és tetteink ismerete. A someres közösség és a külvilág között azonban vannak ellentétek: ezt figyelembe kell vennünk. A Somereseknek arra kell törekedniük, hogy aktívan befolyásolják az őket körülvevő társadalmat, és a tnua (mozgalom) értékeinek fényében oktassanak – nevezetesen a kritikus gondolkodás és a Dugma Isit gyakorlásával.

Összegzés

 • A Hasomer Hacair helye a társadalomban változók eredménye
 • A társadalommal kapcsolatos döntéseink és tetteink öntudata
 • Ellentétek a someres közösség és a külvilág között

Pedagógiai célok

 • Törekedjünk arra, hogy aktívan befolyásoljuk a minket körülvevő társadalmat, és a tnua értékeinek fényében oktassunk – nevezetesen a kritikus gondolkodás és a Dugma Isit gyakorlásával.

Aktivizmus

A someres pedagógia alapvető célja, hogy elősegítse az aktivizmust, és lehetővé tegye a Someresek számára, hogy a társadalom hatékony aktivistái legyenek.

A 2013-as Világszeminárium során meghatározták a someres aktivizmus jelentését és oktatási gyakorlatát. A következő bekezdésekben az említett záródokumentumra hivatkozunk (lázsd: Ifjúsági önrendelkezés c. fejezet).

„Az aktivizmus a Hasomer Hacair ideológiai és társadalmi felelősségének aktualizálása. Ez az ideálok valósággá teremtésének folyamata. Ez magában foglalja az elnyomás és az igazságtalanság elleni fellépést, és megköveteli, hogy aktív résztvevők legyünk a közösségeken belül, helyi és globális szinten egyaránt.”

A someres aktivizmus megköveteli, hogy hitünk szerint cselekedjünk, és erősítsük a someres értékek gyakorlását is.

„Annak érdekében, hogy megtaláljuk a szükséges erőt és kreativitást a társadalom és a benne létező mainstream kultúra felkészült és felelősségteljes kritikájához, a Somereseknek élénk ellenkultúrát kell felépíteniük és előmozdítaniuk. A Someresek büszkék saját kreatív és alternatív struktúráikra és kapcsolataikra. Az egyedi és jellegzetes kultúra elmélyítésével a mozgalom erőt talál a felkészült aktivizmushoz.” 

Ez az ellenkultúra a valóság, a társadalom, és a tnua (mozgalom) értékeinek alapos megismerésén alapul.

A Hasomer Hacair aktivizmusa arra törekszik, hogy az értékeket és a someres szellemiséget a kenből a tágabb valóságba helyezze át, hogy azt radikálisan befolyásolja.

Konkrét példák arra, hogyan lehet a kenen kívül aktivista egy Someres:

 • Értelmes párbeszéd kialakítása a társadalom tagjaival és meggyőződéseik megkérdőjelezése;
 • Lehetőségek teremtése a kritikai párbeszédre és a politikai, társadalmi és kulturális üzenetek előmozdítására a tnua (mozgalom) értékeivel kapcsolatban;
 • Aktivista közösségek létrehozása a mozgalom öregdiákjaiból, valamint a jelenlegi Someresekből, akikkel együttműködve munkájuk hatása erősebb (a Tikun Olammal mint végcéllal);
 • Vezető szerepet vállalnak közösségeikben és a tágabb társadalomban;
 • A tnua értékei szerint élve és személyes példát mutatva.

Összegzés

 • Az aktivizmus a Hasomer Hacair ideológiai és társadalmi felelősségének aktualizálása
 • Az aktivizmus magában foglalja az elnyomás és az igazságtalanság elleni reakciót és mozgósítást
 • A Somereseknek egy élénk ellenkultúrát kell felépíteniük és előmozdítaniuk a valóság, a társadalom, és a tnua értékeinek alapos megértése alapján.

Pedagógiai célok

 • A Hasomer Hacair aktivizmusa arra törekszik, hogy az értékeket és a someres szellemet a kenből a tágabb valóságba helyezze át, hogy azt radikálisan befolyásolja.

Paam Somer*et Tamid Somer*et

„A mozgalom arra ösztönzi tagjait, hogy találjanak módot világnézetük aktualizálására bármely életkorban és életszakaszban. A Hasomer Hacair egy életre szóló mozgalom – ha már hiszel az általa képviselt eszmékben, akkor ennek megfelelően kell élned az életed.” (World Educational Rational, 2011)

A „Pam Somer*et tamid Somer*et” mozgalmunk régi és jól ismert mottója, ami szó szerint azt jelenti: Aki egyszer Someres, örökké Someres.

Ez azt jelenti, hogy ha egyszer részt veszünk a mozgalomban, az (különböző mértékben) mindig része lesz önmagunknak és életstílusunknak, és nekünk mint egyéneknek mindig lesz valamilyen kapcsolatunk azzal, amit a Hasomer Hacair képvisel. Ez a mondás azt is szimbolizálja, hogy értékeink és a mozgalomban szerzett tapasztalataink hozzájárulnak személyes fejlődésünkhöz, így életük során a Someresek felismerik a Hasomer Hacair értékeit.

A Pam Somer*et, a tamid Somer*et azt is jelenti, hogy a Someres nem korlátozódik térre és időre. A Someres és a mozgalom közötti kapcsolat általában a kenben kezdődik, de ez a kapcsolat egyre mélyül, elkíséri a Somerest a kenen kívül és élete különböző területein is szerepet játszik. 

Összegzés

Mozgalmunk régi és jól ismert mottója: „Aki egyszer Someres, örökké Someres.”

A mozgalom arra ösztönzi tagjait, hogy találjanak módot világnézetük aktualizálására bármely életkorban és életszakaszban

Pedagógiai célok

Az értékek és a mozgalomban szerzett tapasztalataink hozzájárulnak személyes fejlődésünkhöz

Életük során a Someresek felismerik a Hasomer Hacair értékeit

A veida összegzése

A Hasomer Hacair egy holisztikus életmozgalom. Mint ilyen, ideológiánk és oktatási gyakorlatunk minden része összefonódik. A someres terek pedagógiánk fészkei. Ott együtt nevelünk és tanulunk, ott merünk álmodni, ott gyakoroljuk ifjúsági autonómiánkat. Mivel állandó célunk a hágsámá, ott is igyekszünk megvalósítani álmainkat, ideológiáinkat és reményeinket. Mivel életmozgalom vagyunk, minden korban értékeink szerint kell élnünk és meg kell valósítanunk hitünket.

Az ezt lehetővé tevő pedagógia kritikus, nyitott és konstruktív, és összeköti a someres közösség minden tagját. A közösség ideológiánkon: a Dugma Isiten és a fiatalok autonómiáján alapul. Ez az ideológia folyamatosan frissül a mozgalom tagjai által irányított, élénk, világméretű demokratikus folyamatok alapján.

A Hasomer Hacair autonóm közösség. Ahhoz, hogy átlátható, aktív, befogadó és egyenrangú legyen, minden tagnak alaposan meg kell ismernie a mozgalom értékeit, ideológiáját és hagyományait. Pedagógiánk arra késztet, hogy ezeket az értékeket, hagyományokat és ideológiát feltárjuk, megkérdőjelezzük, és ennek megfelelően cselekedjünk. A Bogerek által kialakított számos oktatási eszköz (például a szemináriumok és a peula) minden tag számára lehetővé teszi a someres életet. Így a Someresek új hagyományokat teremtenek, az élet különböző aspektusait ünneplik, és a mozgalom jelenlegi hagyományait a helyi valósághoz igazítják.

Ahhoz, hogy a mozgalom egységes maradjon, értékei koherensek maradjanak, fontos, hogy oktatásunkat a kölcsönös kortárs oktatási logikára alapozzuk. Az ezen a veidán tárgyalt három szintet referenciaként használva a Someresek képesek arra, hogy releváns, értelmes és koherens módon hozzák létre és szabályozzák pedagógiai eljárásaikat. Ily módon a someres pedagógia lehetővé teszi számunkra, hogy egységes mozgalom maradjunk, amely globálisan és lokálisan egyaránt figyelembe veendő.

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink