fbpx

15.3. A Hasomer Hacair mozgalom oktatási útmutatója

Szerző: | 2023. márc 15. | Ideológiai kézikönyv

A Világmozgalom oktatási alapvetésének fordítása

 • A Hasomer Hacair autonóm szervezet fiatalok számára, amely képessé teszi őket arra, hogy kreatív és tartalmas életet éljenek.
 • A Hasomer Hacair Bogerja olyan humanista, aki hisz az egyenlőségben, és ennek szellemében cselekszik.
 • A Hasomer Hacair Bogerja önállóan és kritikusan gondolkodó személy, aki saját életét és környezetét is kritikusan kezeli. 
 • A Hasomer Hacair Bogerja ismeri saját értékeit és alternatív társadalmat hoz létre a mozgalom alapértékei – cionizmus, szocializmus és judaizmus – szerint, a Somer közösségen belüli tevékenységének a részeként.

Alapelvek – Általános áttekintés

Ez az útmutató tartalmazza a mozgalom központi koncepcióit és oktatási elképzeléseit. Ezek az eszmék és koncepciók képezik életünk ideológiai alapját.

A kiinduló alapvetést a következő mondat határozza meg a legérzékletesebben: „Aki egyszer Someres – mindig Someres [marad]” (Pa’am Somer – Tamid Somer). A Hasomer Hacair mozgalom az ember életének nem csak egy bizonyos szakaszára érvényes. A Hasomer Hacair ifjúsági mozgalom olyan elvekre nevel, amelyek az évek múlásával is értékállók. A mozgalom arra ösztönzi a tagjait, hogy világnézetüket minden életkorban és életszakaszban aktualizálják. A Hasomer Hacair egész életet átfogó mozgalom – ha azonosulsz az általa képviselt eszmékkel, ezeknek megfelelően kell élned. 

A képzés évei során három szinten közelítjük meg az alapvetést: személyes, csoportos (kvuca) és ideológiai szinten. Az egyes szintek egymástól elválaszthatatlanok, a másik kettő nélkül értelmetlenné válnak (a személyes szintet a csoport szint inspirálja, és mindkettő értelmét veszti az ideológiai szint nélkül).

Személyes szint

Arra törekszünk, hogy megtaláljuk a mozgalom minden tagja számára a megfelelő helyet és feltételeket a személyes kiteljesedésre, hogy ideológiai alapállásának megfelelően idővel ő maga is képes legyen célokat kitűzni – a kenen kívül és belül –, és képes legyen a kitűzött cél elérése érdekében végrehajtani elképzeléseit.

A csoport szinten el kell érnünk, hogy minden haver képes legyen kifejezni a saját érzéseit, belső konfliktusait, gondolatait és véleményét. Az egyénnek a közvetlen csoportjában egyenrangúnak kell magát éreznie az egyenlők között.

A ken szintjén az egyénnek meg kell találni a módját, hogy kifejezésre juttassa képességeit és tehetségét (kulturális események, újságírás a helyi újságban, tevékenységekben és kirándulásokon való részvétel stb.). Oktatóként mindenkit segítenünk kell abban, hogy megtalálja helyét a mozgalomban és megtalálja someres létének értelmét.

Szeretnénk még megemlíteni néhány további szempontot is: hozzáállása legyen kritikus a kultúrához, az elköteleződéshez, a felelősségvállaláshoz és a vezetéshez:

 • Kritikus hozzáállás a kultúrához és a tagok helyéhez – a kultúrához való hozzáférés eszközeinek fejlesztése; a jelenlegi helyzet kritikája; az én szerepem a változást elősegítő személyként.
 • Elköteleződés, részvétel a tevékenységekben, kezdeményezés és tevékenységek létrehozása a közvetlen csoportom számára, továbbá felelősségvállalás a társaimért és barátságos viselkedés velük. 
 • Részese lenni a ken közösségi életének – aktív szerepvállalás a Va’adotban, és a mozgalom kulturális életében –, tanulás a felelősségről, tervezésről, stratégiai tervezésről és kezdeményezésről.
 • A ken és a hadraha vezetése (Madrih, va’ada koordinátor, a ken vezetője stb.). A haver felelősséget vállalt a mozgalom fiatalabb tagjaiért, szervezi a mozgalom tevékenységeit és napi gyakorlatát – ami inspiráló a havernak, mert ennek révén a kvucájával együtt hasznosíthatja megszerzett tapasztalatait –, továbbá folyamatos gondolkodásra serkenti a mozgalomhoz fűződő kapcsolatáról és az ahhoz kapcsolódó ideológiáról. A havernak – mint helyi someres vezetőnek – el kell mélyítenie tudását és ismereteit a someres ideológia és értékrendszer témakörében, és el kell döntenie, hogy továbbra is vezető és oktató kíván maradni a mozgalomban.

A csoport – Kvuca szint 

Arra törekszünk, hogy a lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk a kvuca mint közösség élményét. A kvucával kapcsolatban két megközelítési mód van: a kvuca mint cél és a kvuca mint más célok elérésére alkalmas eszköz.

A kvuca cél, mert hiszünk az emberek közti tartalmas kapcsolatok létrehozásában. A kvuca felelősséget érez a társadalom iránt, amelyben létezik (megtöri az elidegenedést és a közömbösséget). A legalapvetőbb szint egyfajta csapatépítés, tanulás a befogadásról és a megosztásról, illetve az együttműködésről egy közös kultúrában – a fiatal kvucákkal szolidaritást, kölcsönös felelősséget, együttműködést és barátságot vállalunk egymás iránt. Az idősebb kvucákkal elmélyítjük az értékekkel, társadalmi felelősségvállalással, változással, kultúrával és a jelenlegi helyzet kritikájával stb. kapcsolatos elméletet és gyakorlatot. 

A kvuca eszköz is: meggyőződésünk, hitvallásunk részeként magunktól is megköveteljük az aktív szerepvállalást az életünket és a közösségeinket érintő változásokban. Hogy világos elképzelésünk legyen egy jobb életről, amely a közvetlen környezetünkből indul ki – a kvucának a hatása nagyobb lehet, mint egyetlen személyé. Az oktatás során erős és együttműködő kvucát fogunk létrehozni, amelynek tagjai felelősséget vállalnak egymásért, fejlesztik a személyes és közösségi kreativitást, a közös küldetésüket, valamint tanulási és elemző képességüket.

A someres kvucában a Madrihnak központi szerepe van. A tevékenységeink során alkalmazott peulákon és módszereken túl, a Hánihok számára a Madrih alakja és az általa meghatározott Dugma Isit az elsődleges minta. A haverok és a ken közti kapcsolat hierarchikus, amely tapasztalaton, motiváción és tehetségen alapul. A Madrih egyaránt felelős és elkötelezett a saját és a Hánihjai kvucája iránt, és arra biztatja a Hánihjait, hogy cselekedjenek ők is hasonlóképpen. A Madrih törekszik arra, hogy szélesítse a látókörét, ugyanakkor arra biztatja saját magát és a Hánihjait, hogy kérdezzenek, és ezt a normát teremti meg a Hánihjai között. 

Ideológiai-etikai szint

Erről a szintről megközelítésünket két másik szintre vezetjük le. Ez a szint ösztönöz bennünket cselekvésre a személyes szintünkön és a kvucánk szintjén. Ideológiánk és etikánk kínálják számunkra az eszközöket tetteink elemzéséhez, valamint annak megértéséhez, hogy mit miért teszünk. Ez a szint az, ahol megkérdőjelezhetjük, hogy mit, hogyan és miért cselekszünk. Így próbáljuk megérteni és tudatosan javítani mindazt, amit teszünk, és amit néha természetesnek veszünk.

A különböző kvucák az alábbi témákkal foglalkoznak, a különböző szakaszoknak megfelelően:

Foglalkozunk a parancsolatainkkal, az alapértékeinkkel: zsidóság, szocializmus, cionizmus és egyéb fogalmakkal az identitás és az életcélok tárgyköréből. Miközben ezzel a szinttel foglalkozunk, elméletben és gyakorlatban is próbára tesszük elképzeléseinket és álmainkat, és tartalmas életmódot próbálunk kialakítani. A nevelési eszközök, amelyeket az évek során használunk: a társas érintkezés, a beszélgetés és a tapasztalatszerzés.

Egy általunk értelmesnek vagy fontosnak tartott ötlet vagy feladat megvitatása során igyekszünk megtalálni a módját, hogy arról tapasztalatot is szerezzünk. Egy ötlet feltárása során megfelelő eszközökhöz jutunk, hogy eldönthessük: megfelelő-e az ügy és méltó-e a mód vagy sem. Eszközöket kapunk, hogy eldöntsük, tovább akarjuk-e vizsgálni az ötletet vagy sem, és hogy vannak-e jobb módszerek, amelyeket kipróbálhatunk, vagy más szemszögből is megvizsgálhatjuk.

Természetesen a fiatalabb kvucákkal hosszabb lesz a tapasztalatszerzési, mint az elemzésre fordított idő, mégsem szabad teljesen lemondani róla. Másrészről viszont az idősebb kvucák ne kizárólag a megbeszélésre fordítsanak időt, hagyjanak időt a megtapasztalásra is. A tapasztalás az egyetlen út arra, hogy felfrissítsék azt, amiről beszélnek, és hogy megértsék: azok az értékek, amelyekről csak beszélnek, de nem gyakorolják, üresek és semmitmondók – akár Hánihként, akár független egyénként a maga életében. 

Kezdetben minden Hánih főként a saját értékeit kutatja a kvucája számára. Ahogy idősödnek a Hánihok, a prioritásuk referenciapontja a ken és a teljes mozgalom lesz. A ken mikrokozmoszként leképezi a társadalmat; vagyis olyan autonóm közösség, amely önerejével alakítja értékrendjét és mindennapi tevékenységét, ahol a fiatalok oktatnak fiatalokat, ahol a közösség tagjainak ereje teremti meg és befolyásolja a közösségét és a környezetét. Amikor a ken a someres életforma mintájává válik, az egyén jobban fel tudja ismerni a céljait és folyamatosan értékelni tudja, hogy milyen életmódot akar választani önmaga számára. 

Alapelvek – az oktatási tevékenység lebontása és áttekintése

A jelen anyag az 5–12. osztályok oktatási programjával foglalkozik. A fiatalabb Hánihok (Gili) oktatási programját mellékletben hozzá kell tenni, a releváns tartalmakkal együtt – vagyis: a someres kvuca kialakítása, testvériesség, mások tisztelete, a Somer és az egyén viszonya, a someres kultúra mint a posztmodern valóság alternatívája – mindez gyakorlati cselekvéseken keresztül, azaz nem elméleti filozofálgatással, ami viszont a későbbi szakaszokban releváns lesz. 

Az Alapelvek alapján el fogunk készíteni egy hadraha könyvecskét az összes korcsoportra és tematikus könyvecskéket is (ideológia, a Hasomer Hacair történelme, a holokauszt, ünnepek stb.). Ezek tartalmazni fogják az oktatási eszközöket, módszereket és a peulákat. 

A Hasomer Hacair olyan világmozgalom, amely különböző kultúrákban és országokban fejt ki oktatási tevékenységet. Minket összeköt az ideológia, az örökség és a tradíciók. A Hanhaga Haelionával együtt minden országnak meg kell találni a megfelelő módot (konkrétabban: olyan tartalmas eljárást, amely a Hasomer Hacair ideológiáján alapul és egyeztetve van a világmozgalommal) a szimbólumaink használatára és a tradícióink megünneplésére oly módon, ami fenntartja az egyensúlyt a helyi és a világmozgalom között. 

5–6. osztály – A someres kvuca

Cél: A someres kvuca létrehozása és a someres identitás alapjai.

Az én kvucám

 • Integrált és stabil someres kvuca – társadalmilag és számokban.
 • A kvuca tagjai közötti kölcsönös bizalom megteremtése.
 • A kvuca ereje – Szinergia.
 • A someres szimbólumok megismerése

Interperszonális kapcsolatok

 • Sztereotípiák és előítéletek a társadalomban – a másik elfogadása.
 • A kenen belüli különleges kapcsolatok megértése (Madrih, Hánih, más kvucák stb.)
 • A nemek közti egyenlőség.
 • Türelem és tolerancia.
 • Udvarias beszéd.

Kulturális zsidóság

 • Zsidó ünnepek eredete és a legfontosabb tradíciók.
 • Héber dalok, izraeli táncok.

Izrael

 • Izrael története és földrajza alapfokon (legfontosabb fejezetek és helyszínek).

6. osztály – további tartalmak

Cél: Tartalmas tevékenységen keresztül bemutatjuk a Hánihoknak a Hasomer Hacair ideológiáját és hagyományait. 

Kvuca építése

 • Formális és informális szerkezetek kialakítása a kvucában (tradíciók, felelősségi körök stb.).
 • A szinergiával kapcsolatos magasabb szintű tevékenységek és a kvuca kialakítása.
 • A cofiut (cserkészet) mint eszköz.

Mi a Hasomer Hacair ifjúsági mozgalom?

 • Tanulás és vita a 10 parancsolatról.
 • Szimbólumok és szertartások – jelentések, tradíciók, jelentőség és ethosz.

Kulturális zsidóság

 • Zsidó ünnepek – az ünnepek mélyebb ismerete és a zsidó naptárból választott események megünneplése.

7. osztály – Összetartozás

Cél: az összetartozás erősítése a kvucában.

Kvuca építése

 • Az összetartozás körei (család, kvuca, ken, közösség, nép, nemzet, emberiség és egyebek).
 • Közös projekt (messzima), amely kapcsolatot létesít a kennel – fontos szempont és a kvuca első lényeges projektje lesz a Bat/Bar micva év keretében.

Az összetartozás körei

Ki vagyok én? Mi a szerepem a világon? Mi a kapcsolatom a társaimmal, a társadalommal, amelyben élek?

Someres életforma: a kultúra hatásainak kezelése (pl. dohányzás, drogok, alkohol, a kultúra szexualizálása, elidegenedés és egyebek)

Bat/Bar micva év – A haverok – tanulmányaik és a Bar/Bat micvájukra felkészülésük részeként, számos területen egy sor feladatot teljesítenek: pl. közösség, környezetvédelem, örökség, család, a mozgalom, kultúra és társadalom és a zsidóság humanista szemléletének mélyebb megértése.

Mi a Hasomer Hacair?

 • Hasomer Hacair világszerte.
 • Zsidó történelem (helyi és általános).
 • A Hasomer Hacair története.
 • Kibucok és a someres életforma.
 • A 10 parancsolat.
 • Cionizmus, szocializmus és zsidóság.
 • „Kupa” és a kölcsönös felelősségvállalás.

Kulturális zsidóság

 • Bat/Bar micva év.
 • Kapcsolat a mozgalom kultúrája és a zsidóság közt.
 • Tikun Adam – Tikun Olam.
 • Hatikva, Techezakna és más héber dalok.

8. osztály – Közösség

Cél: a közösséghez fűződő kapcsolat erősítése; bevezetés a közösségi életforma eszméjébe.

Megismerni a közösséget, amelyben élek

 • A közösségem szociális és kulturális sokszínűsége.
 • Helyem a közösségemben.
 • Megtanulni, hogyan legyünk politikailag aktívak a közösségünkben.

Hasomer Hacair

 • Holokauszt-történelem, A varsói gettólázadás és az üvegház.
 • A 10 parancsolat.
 • Cionizmus, szocializmus és zsidóság.
 • Ideológiánk beépítése mindennapi életünkbe.
 • A Hasomer Hacair szerepe a történelem során a világ zsidó közösségeiben.
 • A Hasomer Hacair mint alternatív közösség – „Kehilatenu”.

Kulturális zsidóság

 • Kulturális vagy nemzeti kisebbségi lét jelentése.
 • Izrael az életemben.
 • Aktív részvétel a helyi közösségi aktivitásokban.
 • Felkészülés a Guc (fiatal kvucák a 9. osztályig bezárólag) irányítására.
 • Felelősségvállalás és elköteleződés a mozgalom iránt.

Esemény megszervezése a teljes kennek.

Közös projekt (Messzima) a kvuca számára, amely közösségi és városi aktivitást igényel.

9. osztály – Felkészülés a someres vezetői szerepre (hadraha, tafkid, stb.)

Cél: a mozgalom ideológiájának alapos megismerése, gyakorlati alap tapasztalat a vezetésben.

Hasomer Hacair ideológia

 • Politikai tudatosság és aktivitás a környezetünkben.
 • A 10 parancsolat.
 • Cionizmus, szocializmus és zsidóság.
 • Ideológiánk beépítése a mindennapi életünkbe.
 • Kapcsolatunk az országunkkal (helyi és Izrael).
 • Megismerni azokat a tudósokat és gondolkodókat, akik nagy hatással voltak a mozgalomra.

Kulturális zsidóság

 • Kisebbségi kultúránk megünneplése.
 • Kvuca hagyományok (kabalat sabbat, ünnepek, bensőséges estek stb.)
 • Szekuláris és tradicionális zsidóság.
 • Héber nyelvtanulás szintek szerint, erősítve a kapcsolódást a nyelvhez.

Hadraha

 • A kvucám mint Sihvat hadraha.
 • A szerepem és a jövőképem a kenben.
 • Mi a felelősségvállalás?
 • A Va’adot aktív tagjai.
 • Alap Madrihképzés
 • Hadraha tevékenység. A Madrih személye és a Dugma Isit (példamutatás), történelem, módszerek. Európai Hadraha szeminárium.

Gyakorlati Hadraha képzés.

Va’adat Guc közös irányítása.

Jom Acmai vezetése.

Egy ünnep megszervezése a teljes kennek.

„Gub” (haverok a 10. osztálytól felfelé)

Az alapelvek kiigazítása ebben a nagyon lényeges és érzékeny fejezetben. Az alább olvasható javaslat általános elképzelés. amit a helyi iskolarendszerhez, valamint a lassan változó hagyományokhoz kell igazítani. 

10. osztály – felkészülés a Hadrahára

Someres vezető szerep és Dugma Isit – példaképpé válás.

 • Someres életforma: a kultúra hatásainak kezelése (pl. dohányzás, drogok, alkohol, a kultúra szexualizálása, elidegenedés és egyebek)
 • A Hasomer Hacair szerepének elemzése világszerte és a közösségemben.
 • A saját közösségem adminisztratív szervezete.
 • Az oktatási alapelvek megismerése

Kulturális zsidóság

 • Egy szabadon választott ünnep megismerése, beleértve speciális tükröződését ránk, Someresekre; az ünneplés megszervezése a kenben.
 • Beit midras – közös tanulás és szövegelemzés.
 • Héber nyelvtanulás szintek szerint, erősítve a kapcsolódást a nyelvhez.

Hasomer Hacair értékek

 • A három alapérték mindennapi életünk során.
 • A nemzetközi szocializmus és a cionizmus egyedi kombinációja.
 • Politikai tudatosság és aktivitás a világban (Izrael stb.)

11. osztály – A ken vezetése

Hadraha

 • Minden tagnak szerepe és felelőssége van a kenben. 
 • Holokauszt-történelem, a varsói felkelés és ethosz.
 • Peulák a hágsámá és Snát hahsara tárgykörökben
 • Hadraha Bogerek számára – minden Madrih egyben Hánih is. 

Kvuca – hadraha la sichvat hadraha – kvuca folyamatok

A ken vezetése

 • A ken vezetése kvucaként – beleértve a reflexiós időt.
 • Rikuz va’adot – a va’adot vezetése.
 • Livui – minden haver/tafkid személyes vagy csoporttalálkozón vesz részt a Sáliáhhal vagy a Slihonnal, hogy elemezzék a teljesítményét, kapja meg a visszacsatolást annak érdekében, hogy fejlődjön és elérje a céljaikat. 
 • Peulák a kvuca hadraha részére
 • Masa lepolin.
 • Kvuca közös küldetése – Hadraha és tafkidok.

12. osztály – Hágsámá

Snát Hahsara

 • Személyes önmegvalósítás és a hágsámá, mint kvuca.
 • Garin szeminárium.
 • Peulák Snát-végzettekkel.
 • A magsim élete – élet az ifjúsági mozgalom után.

Hágsámá

 • Alternatív társadalom.
 • Aktivizmus és politika.
 • A magsim élete – élet az ifjúsági mozgalom után.

Alija

 • Izrael – Otthon, édes otthon?
 • Az IDF (Izraeli Haderő) és a Serut Leumi (polgári szolgálat).
 • Alternatív társadalmak Izraelben – kibuc, városi kibuc, kommuna.
 • Társadalmi munka Izraelben

Kulturális zsidóság

 • Zsidó élet, ahogy te éled
 • A zsidó életciklus.

Kvuca 

 • Peulák a kvuca hadraha részére
 • Kvuca folyamatok

Tanterv

Nagyon fontos, hogy a tanterv a fenti alapelvekre épüljön. A tantervnek tartalmaznia kell mind a hosszanti, mind a keresztmetszeti nézeteket. A kihívás számunkra némiképp kisebb lesz, ha a tantervet négy részre osztjuk:

 • Országos, kulturális és nemzetközi mozgalmi események 
 • A ken helyi eseményei
 • Oktatási tartalom
 • Speciális kvuca folyamatok.

Országos, kulturális és nemzetközi mozgalmi események

Közösen ünnepeljük meg mindazokat az eseményeket, amelyeknek a megismerését fontosnak tartjuk. Tanuljunk előre, a peulák illeszkedjenek a naptárhoz és naptári eseményekhez. Ünnepek, Függetlenség napja (helyi és izraeli), emléknapok, választások, nemzetközi konferenciák és szemináriumok stb.

A ken helyi eseményei

Olyan események előkészítése és megünneplése, amelyek a kenből és a ken tradícióiból erednek – kirándulás, táborozás, különleges programok stb.

Oktatási tartalmak

A helyi és a nemzetközi tantervekre alapozott oktatási tartalmak, az egyes korcsoportokra és helyi eseményekre igazítva. 

 A kvuca speciális tevékenységei

A mozgalom alapelveinek érvényesítése mellett nagyon fontos a kvuca ellenőrzése és fejlődése. Állandóan foglalkozni kell a kvucával és a csoporttársak közti kapcsolatokkal. Minden kvuca egyedi és a Madrih a hanhagával finomhangolja a tevékenységeket, hogy azok megfeleljenek a kvucának és fejlessze a tagjait. A Madrihnak ismerni kell a múltbeli tevékenységeket is, amelyek a kvucában lezajlottak, hogy a dolgok ne ismétlődjenek és a kvuca tagjai megfelelő alapokon és előkészítéssel új kihívásokkal találkozzanak.

Minden ken tantervének tartalmazni kell nemzetközi tartalmat és helyi témákat és olyan tevékenységeket, amelyek a teljes kent érintik, és olyanokat is, amelyek csak bizonyos kvucákat. 

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink