fbpx

24. Ifjúsági autonómia és aktivizmus a Somerben

Szerző: | 2023. márc 15. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom 2013. évi Veida dokumentumának fordítása

Ifjúsági autonómia

Definíció

Az ifjúsági autonómia a fiatalok önbizalmának és önismeretének fejlesztése, ami megadja nekik az erőt, hogy saját céljaikat megvalósítsák és elérjék, szabadon felfedezzék és megváltoztassák azok kereteit. Az ifjúsági autonómia felszabadítja a fiatalokat az „ifjúság” kategóriájának korlátai alól is, újraértelmezve a fogalomhoz általában kapcsolódó felhangokat. Az ifjúsági autonómia lehetővé teszi az ifjúság számára, hogy szabadon követhesse idealista természetét, és erősnek és tápláltnak érezze magát.

Az ifjúság tág fogalom, amelyet különböző kontextusokban különbözőképpen határoznak meg. A Hasomer Hacairban az ifjúság mindenkire vonatkozik, aki ifjúsági szellemmel és belső lelkesedéssel rendelkezik. Éber és aktív, érdeklődő és kíváncsi, nyitott az új ismeretekre és kész a változásra. Az ifjúság közös prioritásokra és célokra törekszik. Az ifjúság képes meghatározni prioritásait és aktívan részt vesz a társadalomban. Megvan bennük a szellem, hogy harcoljanak eszményeikért, és az akarat, hogy azokat személyesen vagy egy csoportban (hagsama) megvalósítsák.

Az ifjúsági autonómia a Hasomer Hacair egyik központi nevelési eszköze, amelyen a someres közösség alapszik. Fő alapelve, hogy a ken minden tagját teljes mértékben felelősnek tekinti a saját életéért, mint egyén, mint kvuca és mint someres közösség. Legföbb célja, hogy infrastruktúrát biztosítson az aktív és kreatív someres élethez, összhangban a mozgalom értékeivel. A someres ifjúsági autonómia olyan környezetet teremt, amely megfelel a tagok igényeinek, miközben lehetővé teszi számukra, hogy képességeiket teljes mértékben kibontakoztassák, támogatva ezzel a közösségüket.

A kritikus gondolkodás, a tudatos döntéshozatal és a konstruktív szemlélet központi szerepet játszik az ifjúsági autonómiában és a Hashomer Hatzair kultúrájában, oktatásában. Megpróbálunk inspirálni más fiatalokat, hogy felismerjék, hogy ők is képesek a változásra. A kritikus gondolkodás lehetővé teszi az egyén számára, hogy egy helyzetet különböző nézőpontokból értsen meg, felelősséget vállaljon tetteiért, és konstruktívan közelítsen a megoldások megtalálásához. A Hasomer Hacair teret biztosít a fiatalok számára, hogy ezt megtehessék, és segít a fiataloknak abban, hogy magabiztosnak érezzék magukat, amikor eszméiket nemcsak a mozgalmon belül, hanem azon kívül is alkalmazni kell.

A Hasomer Hacairban az autonómia nem csak a külső struktúráktól való függetlenséget jelenti, hanem mások véleményének tiszteletben tartását , a csoport döntése szerinti cselekvést és a csoport tetteiért való közös felelősségvállalást is. Ehhez egyetértésre, párbeszédre és csoportmunkára van szükség. A fiatalok vezetésével foglalkozó fiatalok keretei közt a csoportnak függetlennek, önfenntartónak és önmenedzselőnek kell lennie.

A Hashomer Hatzair ideológiája azt tanítja, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy elmondhassa a véleményét és változást hozhasson. Az ifjúsági autonómia ezt támogatja azzal, hogy lehetővé teszi azok számára, akiknek általában nincs hatalmuk a társadalomban, hogy hallassák a hangjukat és látassák tetteiket.  A mozgalmon belüli autonómia a megerősödéshez vezet, ami a hanihokat a hitük megvalósítása felé tereli.

A Hasomer Hacairon belüli ifjúsági autonómia holisztikus koncepció, melynek célja, hogy a hanihok életének minden aspektusára hatással legyen. A someres közösségnek azon kell dolgoznia, hogy segítse a mozgalom tagjait a ken falain kívüli kihívásokban és kezdeményezésekben (iskola, anyagi helyzet, család stb.). A fiatalok autonómiájának koncepciója a mozgalom humanista értékeiben gyökerezik, és a pozitív kapcsolatok kiépítésére összpontosít. A Hasomer Hacair képessé teszi a fiatalokat arra, hogy társadalmi változásokat hajtsanak végre. „A fiatalok nem csak a holnap emberei, hanem a máé is” – Janus Korczak

A Hashomer Hatzair magában foglalja a fiatalok és felnőttek (Sáliáh/Slihon) közötti egyedülálló együttműködést, amelyben a felnőttek támogatják az autonóm ifjúsági közösségek létrehozását. Mivel a Hashomer Hatzair egy életre szóló mozgalom, az ifjúsági mozgalom egy platformot jelent a fiatalok számára, hogy tartalmas életet éljenek, és kapcsolódjanak a felnőtt közösségekhez és mozgalmakhoz, amelyek a Hashomer Hatzair értékeit valósítják meg.

Gyakorlat

Az ifjúsági autonómia someres környezetét a tagok irányítják és működtetik minden korosztályból, mind ideológiai, mind gyakorlati szinten. Az ifjúsági autonómia a kenben egy demokratikus struktúrán alapul, amely a ken minden tagját magában foglalja. A vezetői pozíciókat az egyes kenek által megfelelőnek ítélt gyakorisággal kell megválasztani, és rendszeres értékelésnek kell alávetni, hogy megállapítsák, hogy a szerepek betöltése és a célkitűzések teljesülnek-e. A somereseknek nem szabad elfelejteniük, hogy a jogok felelősséggel járnak, és a vezetők nem abszolút tekintélyek, akiket nem lehet megkérdőjelezni. Az ifjúsági autonómia elérése érdekében minden hánihnak, kortól és tafkidtól (szerepkör) függetlenül, jól kell éreznie magát, és lehetőséget kell kapnia arra, hogy kifejthesse véleményét, és kritizálhassa a ken működését.

Az általános döntéshozatalt a madrihok és bogerek közgyűlése végzi, amelyet minden kenben másképp koordinálnak. Ugyanakkor a váádákban (munkacsoport) a hanihokmunkáját bátorítják, hogy fokozatosan egyre nagyobb felelősséget kapjanak.

Alapelvként az ifjúságnak kell a nevelés középpontjában állnia, ami a mozgalomban folyó oktatáson belüli autonómia megteremtésének módja. A jelenlegi oktatási struktúrát úgy kell fejleszteni, hogy az magában foglalja a hanihok oktatási kívánságait. Ez egyfajta autonómiát biztosítana számukra a saját oktatásukon belül. A hanihoknak közvetlen kapcsolatot és beleszólást kellene biztosítani a tantervükbe. Ehhez párbeszédre van szükség – legalább évente egyszer – a madrihok és a hanihok között arról, hogy mik a tanulási céljaik, amelyeket aztán be lehet szőni a meglévő oktatási tervbe. A mozgalom eszményei felé történő nevelés mellett a madrihok felelőssége, hogy a hanihokat különböző nézőpontokkal ismertesse meg, és bátorítsa őket saját nézőpontjuk kialakítására.

Az ifjúsági mozgalomnak üdvözölnie kell a someresek (és más források – emberek, könyvek, ötletek) támogatását és bölcsességét az elmúlt generációkból, akik megismerhetik, hogy milyen struktúrák működnek és milyenek nem, amikor a mozgalomban és a világban történő változásokról van szó.

A Hasomer Hacairban a felelősségvállalás fokozatosan fejlődik. A mi társadalmunkban a felelősség egyszerre hárul az emberekre, amikor felnőtté válnak. Hogy a hanihok megtanuljanak felelősségteljesen cselekedni, lépésről lépésre vállalnak olyan feladatokat, ahol fokozatosan megtanulhatnak felelősséget vállalni.

  • 1. szakasz: Rendszeresen jönnek a peulákra, aktívak a programok során, véleményt nyilvánítanak, segítenek a ken fenntartásában. 
  • 2. szakasz: Rendszeresen jönnek a peulákra, aktívak a programok során, kifejezik véleményüket, segítenek a ken fenntartásában, részt vesznek a kenen kívüli projektekben és tevékenységekben, a társadalmi tudatosságukat és a társadalmi cselekvéseiket fejlesztik.
  • 3. szakasz: Hádráhá és vezető csapatok – gyakorlati hádráhá, programok, projektek, kezdeményezések vezetése a ken tevékenységek bővítése érdekében, rendszeres részvétel, a ken fenntartásában való segítségnyújtás, kezdeményezőkészség a tevékenységek során, valamint társadalmi akciók és társadalmi igazságossági kezdeményezések kidolgozása.
  • 4. szakasz: Részese és vezetője az oktatási tevékenységnek, döntések meghozatala az egész ken számára (hánhagá tag), inspirálás, rendszeres részvétel, segítségnyújtás a ken fenntartásában, projektek létrehozása, finanszírozási lehetőségek keresése, a ken számára hivatalos társadalmi akciók és társadalmi igazságossági kezdeményezések kidolgozása, aktív részvétel egyénként és kvucaként a következő tevékenységekben a Snát felé irányuló nevelési folyamatban, és a Snát fő céljaival kapcsolatos döntésekben.

Snát: felelősség a hánihok számára, hogy kihívást jelentsenek maguknak, hogy együtt dolgozzanak a kvucájukkal, hogy tudást és tapasztalatot szerezzenek amit visszahoznak a kenjükbe, hogy víziót építsenek a ken jövőjéről.

Bogerek: Míg a Snat központi és bátorított lépés a bogerré válás mozgalmi folyamatában, a bogrim testületbe olyan someresek is beletartoznak, akik nem vesznek részt a Snat folyamatában. A Bogerek felelőssége, hogy segítséget nyújtsanak a saját nevükben, felelősséget vállaljanak a ken feladataiért, vezessék a Snat felé vezető nevelési folyamatot, legyen szerepük abban, hogy a ken önálló nevelési struktúrákat hozzon létre saját maga számára, amelyek az ifjúsági mozgalomhoz kapcsolódnak. Mivel a Hasomer Hacair egy életmozgalom, a madrihok és a bogerek nem hagyják abba a tanulást és identitásuk, hitük és képességeik fejlesztését, amikor vezetői szerepet vállalnak. A bogerek olyan struktúrákat hoznak létre a mozgalmon belül, amelyekben önálló és aktív szerepet töltenek be a hágsámá érdekében dolgozva.

Az egész folyamat során a dugmá isit (személyes példamutatés) fogalma az ifjúsági autonómia egyik fő összetevője. Arra ösztönzi a tagokat, hogy eszményeiket és értékeiket mind a kenen belül, mind a társadalom tágabb keretein belül kivetítsék. Ez azáltal ösztönzi az autonómiát, hogy azt közvetíti a fiatalok felé, hogy képesek példát mutatni, és a mozgalom többi tagja és a tágabb közösség számára pozitív és építő jellegű viselkedést, társadalmi normákat és életmódot demonstrálni. Egy példa a felelősségvállalás és a fiatalok autonómiájának elérésének módszerére a kenben, a mentorálási rendszer, ahol az idősebb hanihok mentorként működnek a fiatalabb hanihok számára. Ez erősíti a hanihok közötti kötelékeket, és ösztönzi a felelősségvállalást és a dugmá isitet.

Az autonómiának két szinten kell léteznie – a mozgalom minden tagjában és minden kvucában. Minden kvuca kap egy feladatot a kenben (az életkornak megfelelően egyre fontosabbá válva). Minden kvuca dönthet úgy is, hogy különböző szerepeket és felelősségeket ad az egyes tagjainak. Mivel a Hasomer Hacair egy világmozgalom, meg kell találni az egyensúlyt az egyes kenek autonómiája és a világmozgalom azon paraméterei között, amelyek a nemzeti mozgalmakat egységes nemzetközi mozgalommá egyesítik. Annak érdekében, hogy egységes mozgalom legyen, a Hasomer Hacairnak van egy közös struktúrája, amelyet a világmozgalom minden egyes kenje betart. Az országoknak esetleg módosítaniuk kell ezt a struktúrát, de ezek a módosítások nem mehetnek olyan messzire, hogy a struktúra egyes szakaszait veszélyeztessék.

A fiatalok autonómiájának elérése a kenek egyik fő célja kell, hogy legyen világszerte, mert a fiatalok autonómiáján keresztül lehetséges a valódi, alternatív, someres társadalom létrehozása, valamint a személyes hágsámá elérése. Az ifjúsági autonómia megvalósítása egy folyamatos folyamat – kifejezési formái határtalanok. Mint ilyen, ez a törekvés a Martin Buber filozófus által felismert potenciál kiteljesedéséért: „Az ifjúság az emberiség boldogságának örök esélye”.

Aktivizmus

Definíció

Az aktivizmus a Hasomer Hacair ideológiai és társadalmi felelősségének megvalósítása. Ez az eszmék valósággá tételének folyamata. Magában foglalja az elnyomás és az igazságtalanság elleni reakciót és mozgósítást, és megköveteli, hogy aktív résztvevői legyünk a közösségünknek mind helyi, mind globális szinten. 

A someres aktivizmus megköveteli, hogy az ember megélje a hitét, a mozgalom eszméinek aktív kifejezésén, a hágsámá révén. Ez lehetővé teszi a Someresek számára, hogy tudatosabbak legyenek a meggyőződésükkel kapcsolatban, és ez nagyobb értelmet adhat a Hasomer Hacair értékeinek. 

A Hasomer Hacair egy aktív, kreatív, szociális és kulturálisan gazdag életbe vezeti be a mozgalom tagjait, kihívás elé állítva őket, hogy értékeik szerint éljenek, és ellenálljanak az igazságtalanság minden megnyilvánulásának. Ahhoz, hogy megtalálják a társadalom és a benne létező mainstream kultúra megalapozott és felelősségteljes kritikájához szükséges erőt és kreativitást, a Somereseknek egy élénk ellenkultúrát kell felépítenie és előremozdítania. A Someres büszke saját kreatív és alternatív struktúráira és kapcsolataira. Az egyedi és sajátos kultúra szándékos elmélyítésével a mozgalom megtalálja az erőt a megalapozott aktivizmushoz.

Az aktivizmus lehetővé teszi, hogy a mozgalom eljuttassa üzenetét társaihoz, társadalmakhoz és kormányokhoz. Mivel a kultúra állandóan változik, az aktivizmus egy olyan eszköz, amely a mozgalom aktuális ügyekkel kapcsolatos álláspontját alakítja ki a mozgalmon belüli és kívüli relevancia folyamatos keresése során.

A someres aktivizmus a kenben és a kenen kívül is megnyilvánul, egyénileg és a kvucában is. A someres aktivizmus a Hasomer Hacair nevelési folyamatának egyik célja. Jelentős különbség van a kollektív és az egyéni aktivizmus között. Az egyéni aktivizmus nem igényel csoportos megállapodást, míg a kollektív aktivizmushoz párbeszéd és egyetértés szükséges a cselekvéshez. A cselekvésre irányuló kezdeményezésnek a hánihoktól kell származnia, valamint a mádrihok/bogerek/vezetőktől. A someres aktivizmus a ken minden tagja számára életforma.

A someres aktivizmus alapja a közös cél, egy jobb világ megteremtése. A modern társadalomban, ahol minden árucikké válik, a Someres kollektív folyamatban dolgozik, mert a kizárólag egyéni munka gondolata az első akadály az igazságos társadalom megteremtésének útjában. Az aktivizmus egy olyan közös kultúrából indul ki, amely eszméken, érzelmeken és kapcsolatokon alapul, nem pedig a pénzen és az anyagi javakon.

Úttörőnek lenni azt jelenti, hogy új ötleteket kell létrehozni és valóra váltani. Ez nagy szerepet játszik az aktivizmusban, mivel az úttörő új ötletei nem valósulhatnak meg a változásra való törekvés nélkül. A somereseknek úttörőként kell definiálniuk magukat, és az élvonalban kell lenniük a aktivizmusban és az új ötleteik megvalósításában.

A hosszú távú társadalmi cselekvés különbözik a jótékonyságtól, mivel mélyebb és fenntarthatóbb változásra törekszik. A szociális cselekvés mindenkit egyenlő félként von be – senkit sem néz le. A jótékonysági tevékenység az egyenlőség előmozdítása helyett a ” segítő és a befogadó” hierarchikus szerkezetét tartja fenn. A társadalmi változást egy egyenlőbb társadalomra vonatkozó elképzelés motiválja. Mindazonáltal a társadalmi igazságosságért folytatott harcunkban mind a rövid-, mind a hosszú távú célok kulcsfontosságúak, a jótékonysági tevékenység az egyének azonnali megsegítésének eszköze, ezért a jótékonyságra (cedáká) és az igazságosságra (cedek) egyszerre kell törekedni.

A társadalmi cselekvés magában foglalja az olyan közösségi szervezetekkel való együttműködést, amelyek osztják értékeinket. Mint mozgalomnak, a Somernek hangja van, és igyekszik azt a változás érdekében használni. Más mozgalmakkal és szervezetekkel való összefogás hangosabbá és hatékonyabbá teszi ezt a hangot. A Hasomer Hacairnak arra kell törekednie, hogy nyitott legyen, átvegye, amit másoktól tanulhat, irányítsa és alakítsa azt a mozgalom céljainak megfelelően.

A Hasomer Hacair szocialista aktivizmusa a társadalmi igazságosságon keresztül valósul meg, nem pedig a gazdasági felforduláson keresztül, amely önmagában is eszköz a cél eléréséhez (a társadalmi változás eléréséhez), a cél a társadalmi problémák megoldása és a társadalmi igazságosság értékeiért való küzdelem, mint például az egyenlőség, az empátia és a tisztelet. A Hasomer Hacair számára a szocializmus egy átfogó, holisztikus kulturális szocializmust jelent, szemben a tisztán gazdasági és politikai konstrukcióval.

A zsidó aktivizmus a Hasomer Hacairban magában foglalja a különböző zsidók tiszteletére való nevelést, a zsidóság értelmezését a mozgalom alappillérének megfelelően, és az antiszemitizmus elleni harcot.  E cél elérése érdekében a zsidó közösségeken belül és azokkal együtt kell cselekednünk, valamint más közösségekkel együtt, szélesebb társadalmi mozgalmakban kell részt vennünk.

A Hasomer Hacair cionista aktivizmusa magában foglalja a tagok, társaik, családjaik és közösségeik tájékoztatását arról, hogy mi történik Izraelben – politikailag, kulturálisan, gazdaságilag és társadalmilag; és ennek megfelelően kritikus és konstruktív módon cselekedjenek. A Hasomer Hacair elkötelezett amellett, hogy Izrael államot igazságos és jobb hellyé tegye.

A somereseknek harcolniuk kell az igazságosságért és az egyenlőségért minden társadalmi és politikai területen és aspektusban. A mozgalomnak a társadalmi egyenlőségért kell küzdenie, és egyenlő jogokat kell követelnie minden ember számára, faji, etnikai hovatartozásra, kultúrára, nemre, szexuális preferenciára vagy bármilyen más identitáselemre való tekintet nélkül.

Az ifjúsági mozgalom kihívást jelent a jelenlegi oktatási rendszerrel szemben, és alternatívát kínál, a párbeszéd, a kritikus gondolkodás és a konstruktív cselekvés révén terjesztve az eszméket. A ken egy oktatási eszköz, amelyet az aktivizmus megkezdésének eszközeként használnak. Önmagában nem aktivizmus, hanem kiindulópont a társadalomban való aktív és progresszív szerepvállaláshoz. Az aktivizmus és az oktatás szorosan és dinamikusan összefonódik és összekapcsolódik. Azzal, hogy a mozgalom egy oktatási intézményt – a Hasomer Hacair értékeire aktívan épülő kent hoz létre, alternatívát teremt a társadalom számára. Ugyanakkor a külső aktivizmus, a ken négy falán túl is ugyanolyan létfontosságú. Ami összeköti ezt a két elválaszthatatlan fogalmat, az a Someresek folyamatos erőfeszítése, hogy a mozgalom ideológiáját és értékeit életük minden szintjén jelenvalóvá és relevánssá tegyék.

Gyakorlat

A someres aktivizmus egy autonóm ifjúsági közösség infrastruktúráján alapul. A ken belüli aktivizmus gyakorlata magában foglalja mind a részvételt, mind a szervezést, mind a kezdeményezést, mind a vezetést a ken tevékenységeinek irányításában, valamint a kenen kívüli akciókban, amelyeket a Hasomer Hacair értékei vezérelnek. A Hasomer Hacairban gyakorolt aktivizmus kettős erővel fog működni. A változást a jelenlegi rendszerek és struktúrák megkérdőjelezésével és az azokon belüli munkával igyekszik elérni, miközben egyidejűleg újakat struktúrákat és alternatívákat hoz létre. 

Az aktivizmus szintjei: 

  • Személyes – személyes felelősség a változásért: A somereseknek aktívnak, önállónak, felelősségteljesnek és a körülöttük lévő világgal tisztában lévőnek kell lenniük. Párbeszédet kell folytatniuk, tudniuk kell, hogyan kell csapatban dolgozni, nyitottnak kell lenniük és kritikusan kell gondolkodniuk.
  • Kvuca – partnerség és együttműködés létrehozása az egyének között: A someres kvucának ki kell fejtenie álláspontját és véleményét, projekteket kell létrehoznia és megvalósítania – például szociális projekteket. A kvuca minden egyes tagjának felelősséget kell vállalnia a többi tag személyes fejlődéséért, a kvucának önmagáért kell tevékenykednie, és a someres aktivizmus központi bázisának kell tekinteni. A Snát Háhsárá kulcsfontosságú pont a szociális projektek létrehozásában és szervezésében Izraelben és a diaszpórában, valamint abban, hogy a kvuca közelebb kerüljön a kollektív Hagsamához.
  • Ken – hatalom a kvucák számában és az autonóm ifjúsági közösség általános felelőssége: A ken projektek létrehozásán, politikai tevékenységen dolgozik, hogy ösztönözze a hanihok aktív részvételét, dolgozik a zsidó közösséggel való jó kapcsolat és együttműködés fenntartásán, valamint a jó kölcsönös kapcsolaton más kenekkel. A ken másik fontos szerepe, hogy központosítja a az összes tag oktatását, és eszközöket adjon nekik az aktivizmushoz. 
  • Ország – érdeklődés és kommunikáció az ország más közösségeivel (Zsidó közösség, kisebbségek, civil szervezetek, baloldali és társadalmi szervezetek és mozgalmak) a közös célok elérése érdekében. Törekvés új kenek megnyitására, és más közösségek ifjúságának gazdagítására.
  • Kontinens – Jó kapcsolatok fenntartása kontinentális és világszinten más Hasomer Hacair közösségekkel és szervezetekkel közös célokkal. Együttműködés, amelynek célja az esélyegyenlőség elérése minden Someres számára, az oktatási alapelvek egységesítése az egyenlő esélyek elérése érdekében. a mozgalom egységességének elérése érdekében. A kontinentális veida dönthessen a közös projektek megvalósításának módjairól, amelyeket a világ veidán szavaztak meg, és koordinálja kell az összes országot.
  • Nemzetközi – Világ Veida 4 évenként egyszer, az ideológia egységesítése, oktatási tervek, irányelvek a Hágsámá számára, a nemzetközi interakció és információcsere ösztönzése.

Az ökológiai, politikai és társadalmi aktivizmust minden szinten figyelembe kell venni, a személyestől a nemzetközi szintig.

Fontos, hogy legyen egy korosztály és életkor szerinti oktatási terv, és hogy évenkénti munkatervek legyenek az egész ken, ország, kontinens és nemzetközi mozgalom számára. Az oktatási tervnek és a munkaterveknek egymást kell alakítaniuk, az aktivizmusnak minden korosztály számára megfelelőnek kell lennie, és amit az egyes korosztályok tesznek, annak kapcsolódnia kell a mozgalom általános témáihoz és céljaihoz az adott időszakban. Minden életkorban és szakaszban, és minden évben az aktivizmusnak a Hashomer Hatzair alappilléire kell épülnie, és öt területnek kell megfelelnie: szocializmus, cionizmus, judaizmus, ökológia/cserkészet és oktatás.

Ezek a területek a világ megértésének eszközei, és fontos felismerni, hogy ezek a szférák összefonódnak. Az oktatási terv és munkatervek egyik célja, hogy a Someres minden területen aktív legyen, és hogy egyetlen téma se maradjon ki. A Hasomer Hacairnak mindezeken a területeken aktívnak kell lennie, de nem szabad korlátozni. A Someresnek számos küzdelemben aktívnak kell lennie: Feminizmus; Emberi jogok; Szexuális sokszínűség; Etnikai és kulturális kisebbségek; és az elnyomással szembeni ellenállás az egész világon. 

A cselekvés felelősséggel jár – ne okozzunk kárt, legyünk konstruktívak. Ezért a konstruktív cselekvés világos kritériumait kell meghatározni, hogy mérni lehessen az aktivizmus eredményeit. Ezeket minden egyes ken vagy ország maga határozhatja meg. Az oktatási terv és a munkaterv mellett a Hasomer Hacair aktív és elkötelezett mozgalomként az aktuális helyzettekre, eseményekre és a történésekre reagálva cselekszik.

A jelenleg működő szervezeti rendszert néhány kiegészítéssel meg kell tartani: A Világ Hánhágá koordinálja a kontinenseket, a Mazkirut koordinálja az országokat, és az országok koordinálják a kenjeiket. Ugyanakkor egy új, speciális szerepet kellene létrehozni ebben a keretben az aktivizmus számára: egy koordinátort minden országban (aki kapcsolatban állhat a mazkiruttal), aki biztosítja, hogy az aktivista projekteket kövessék az országukban. Ez megkönnyíti az aktivizmus nyomon követését (mivel minden országnak csak néhány kenje van), ugyanakkor a szélesebb világmozgalmi kapcsolatot is fenntartja. Az egyes országok mazkirjai létrehoznak és megvalósítanak egy olyan platformot, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy a világmozgalom egészében naprakészek maradjanak a más országokban zajló társadalmi akciókról és konkrét projektekről. 

A Hasomer Hacair egy életmozgalom. Az ifjúsági mozgalom bogerjei által létrehozott boger közösségek vagy mozgalmak hasonló szervezeti kereteket követnének, ha továbbra is az ifjúsági mozgalomhoz kapcsolódnának. Az ifjúsági mozgalom és a boger mozgalom között különbség van abban a tekintetben, hogy mit jelent az aktivizmus és a hágsámá az egyes szakaszokban.

„Tanuljatok, mert szükségünk lesz minden intelligenciátokra. Agitáljatok, mert szükségünk lesz minden lelkesedésre. Szervezzétek meg magatokat, mert szükségünk lesz minden erőtökre.” – Antonio Gramsci 

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink