fbpx

4.2. A Hasomer Hacair szocialista ideológiája

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom 2016. évi
Veida dokumentumának fordítása

A történelem során az emberi társadalmaknak szembesülniük kellett az egyenlőtlenséggel és hatalmas szociális különbségekkel. Különböző módok léteznek arra, hogy észleljük a valóság ilyenfajta igazságtalanságát és megoldásokat találjunk rá.

A szocializmusnak – mint a közösség érdekében történő gondolkodásnak – ősi gyökerei vannak, megtalálható a Bibliában éppúgy, mint az ókori történelemben. Minden történelmi időszakban felbukkant, és mindannyiszor olyan gazdasági rendszer megalkotása volt a célja, melyben minden egyén felelősséget vállal, és amelyben az egyén hasznossága a társadalom hasznát jelenti. 

Az ipari forradalom olyan újfajta társadalmi-gazdasági valóságot teremtett – annak nehézségeivel együtt –, amivel korábban nem lehetett találkozni. Emberek milliói, felnőttek és gyermekek elvesztették hagyományos megélhetésüket, és ez arra késztette őket, hogy életformájukat megváltoztassák. „Gazdasági menekültekké” váltak a nagyvárosokban, csaknem minden idejüket gyárakban töltötték, embertelen körülmények között dolgoztak, és csupán termelőeszköznek minősítették őket. 

A modern szocializmus fejlődési iránya: szembesül ezzel az új valósággal és átformálja az egyén és társadalom viszonyát. A szocializmus koncepciója szerint a termelőeszközöknek társadalmi tulajdonban kell lenniük, a termelt értékeket pedig a termelésben való részvétel és a termelők igényei szerint kell elosztani. 

A Hasomer Hacair a szocializmus politikai dominanciájával egy időben született meg. Úttörő mozgalomként jött létre, azzal a céllal, hogy a kibucok megalkotása révén szocialista ideológián alapuló közösségeket, újfajta társadalmat hozzon létre. Ezért választotta egyik alappillérének a szocializmust.

A szocializmus someres értékei

Szabadság, társadalmi igazságosság, egyenlőség. Hágsámánk célja egy olyan békés világ elérése, amiben központi helyet foglalnak el ezek az alapvető értékek, ahol minden egyén  tartalmas életet élhet, melyben kiteljesíti önmagát és képességeit, és gyakorolhatja emberi és polgári jogait egy demokratikus társadalomban. 

Szabadság

Someres nézőpontból a szabadság központi szerepet tölt be az ember önkifejezésében. A szabadság minden embernek veleszületett joga, mindenkire érvényesnek kellene lennie és korlátot kellene szabnia a másokat ért sérelmeknek. Hit, önkifejezés, egyediség, oktatás, kapcsolódás másokhoz. Ezek azok a feltételek, amelyek birtokában az ember teljes szabadságban élhet.

Demokrácia

A Hasomer Hacair mint mozgalom és közösség vallja, hogy a demokrácia teszi lehetővé a szabadságunk kifejeződését társadalmi kontextusban; az egyénnek jogokat és kötelességet ad, hogy része legyen az őt körülvevő társadalomnak. Törekvésünk, hogy bárki számára, aki hajlandó vállalni a felelősséget és a tanulást, lehetőséget teremtsünk, hogy részese legyen a lehető legközvetlenebb demokratikus fejlődésnek. 

Testvériesség

Someresként úgy gondoljuk, mindenkinek érdeke az elfogadás és az a hajlandóság, hogy saját érdekeink elé helyezzük a csoportot és másokat. Ennek megfelelően valljuk, hogy együtt kell törekednünk közös céljaink felé; buzdítanunk egymást a személyes céljaink érdekében, illetve közelebb kerülnünk Hágsámánkhoz. 

Egyenlőség

A Hasomer Hacair számára magától értetődő, hogy minden emberi lény egyenlő, függetlenül nemtől, etnikai hovatartozástól, kortól, képzettségtől, vallástól és kinézettől, mind jogait és lehetőségeit tekintve. Következésképpen valljuk, hogy mindenki jogosult élete beteljesítésére. 

Társadalmi igazságosság

Mozgalmunk azt vallja, hogy mindenkinek kötelessége megőrizni a társadalom minden tagjának jogait és jó életminőségét. Ugyanígy mindenkinek kötelessége, hogy megismertesse az őt körülvevő társadalommal ezeket az értéket. 

A szocialista elvek a gyakorlatban 

A Hasomer Hacairban annak érdekében nyilvánítjuk ki szocialista elveinket, hogy így hassunk a társadalomra, és tetteink által lépésről lépésre közelebb kerüljünk Hágsámánkhoz. 

Gyakorlat a kenben

A kenben úgy képviseljük a szocializmus gondolatát, hogy hánihjainkat oktatásuk során efelé tereljük és saját kereteink között valósítjuk meg. Célunk, hogy valóra váltsuk a szocializmusról alkotott elképzelésünket. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány módot, hogyan jelenhet meg a kenben a szocializmus gyakorlata.

 • Kuppa: ha igény van valaminek a beszerzésére, a csoport minden tagot felkér, hogy olyan mértékben vegyen részt a pénz összegyűjtésében, amennyire képes: adj amennyit tudsz, részesülj abból, amire szükséged van.
 • Toranut: ha valamilyen feladatot el kell végezni (pl. takarítás, főzés), mindenki egymást váltva segít. Ily módon a csoportos erőfeszítésnek mindenki részese lesz. 
 • Keren mahane: a ken adománygyűjtéseket szervez, hogy olyan embereknek segítsen, akik nem tehetik meg, hogy részt vegyenek a mozgalom programjain.
 • Kvuca szellemiség: a Hasomer Hacairban arra tanítjuk hánihjainkat, hogy egyaránt gondoljanak a tagokra és önmagukra.
 • Közösségi életmód: a hétköznapi tevékenységek megosztjuk a someres közösség tagjaival.
 • Hulcák: a someresek fő szimbóluma a hulca, mindenki hulcát visel a kenben, táborban és szemináriumokon, ez szimbolizálja valamennyi tag egyenlőségét. A mozgalom minden, a ken által kiválasztott tagjának – aki már bizonyította fejlődését – szabadon jár a hulca. 
 • Demokratikus döntéshozatal: a ken vagy tábor életén belüli feladatok és szerepek kiosztása demokratikusan hozott döntés útján történik: mindenki jelölheti/ajánlhatja magát vagy másokat, így minden vélemény figyelembe van véve és mindenki részese a döntéshozatalnak. 
 • Boger-találkozó (moaca, moecet, jesiva): az itt hozandó döntések előkészítése során minden boger szabadon, korlátozás nélkül kifejtheti véleményét. A szavazásos döntéssel szemben a közös megegyezéssel hozott döntést részesítjük előnyben.
 • Vaadot: Héber szó, munkacsoportot jelent. Ez a rendszer a ken minden tagjának lehetőséget nyújt, hogy legjobb tudása szerint vegyen részt a ken és táborok különböző tevékenységeinek szervezésében.
 • A helyi termelés támogatása: nagy áruházak helyett vásároljunk helyi (kis)termelőktől. 
 • Dzsimalaja: a közös étkezéskor mindenkit megvárunk, és együtt elénekeljük a Gimalaiát vagy annak az adott országbeli megfelelőjét, ezzel erősítve a közösségtudatot. 

Gyakorlat a közösségben 

A Hasomer Hacair nem szorítja magát a ken falai közé, szociális szemléletét a környező zsidó és nem-zsidó közösségekben egyaránt érvényesíti, gyakorolja. 

 • Étel- és ruhaosztás: ezek az alapvető, de sokat jelentő tettek megmutatják, hogy milyen kicsi jótétemények is képesek változást hozni.
 • Szociális projektek: a Hasomer Hacair meggyőződése, hogy a rászorulók megsegítése a helyes út a someres értékek megvalósítására a világban. Egyszerűen fogalmazva, ez hoz változást a társadalomban.
 • Politikai szerepvállalás: hisszük, hogy a Hasomer Hacair tagjainak politikailag tájékozottnak és aktívnak kell lenniük, így pedig képesek befolyásolni az ország politikai életét. Eközben pedig magunkon viseljük a hulca somrit (ez a hulca hosszabb megnevezése), amikor csak lehetséges.
 • Kiállás a környezetért: hisszük, hogy a környezet a társadalom és minden egyes egyén közös kincse, ezért tisztelnünk és óvnunk kell, illetve harcolni érte, amikor szükséges.
 • Ünnepek a közösséggel: fontos, hogy kivegyük részünket a közösség ünnepeiből és tradícióiból. Kimagasló jelentőségű jelenlétünk a zsidó közösség bizalmának megszerzése, és a mozgalom létének érdekében.
 • A közösség érzékenyítése: fontos számunkra, hogy tájékoztassuk közösségeinket az országunkban és a világban felmerülő politikai és társadalmi problémákról. Ez lehetővé teszi, hogy a Hasomer Hacair fejlődjön, s közben a társadalomra is hatást gyakoroljon.
 • Adománygyűjtések: adománygyűjtésen többféle dolgot és tevékenységet értünk. Ez lehet elmélyülés különböző tevékenységekben vagy kisebb munkákban (gyermekfelügyelet vagy bármilyen termék eladása). Az adománygyűjtés célja sokféle lehet. Ennek egyik módja a rászorulók megsegítése az összegyűjtött pénz révén. De ugyanígy lehetséges azoknak a hánihoknak a segítése, akik nem engedhetik meg maguknak a mozgalom táboraiban való részvételt. Az adomány segíthet a ken és a programok finanszírozásában is. Felajánlások formájában szintén gyűjtünk pénzt. Minden ilyen folyamatnak követnie kell elképzelésünket a moralitásról, igazságosságról és természetesen a szocializmusról.

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink