fbpx

6. Hágsámá (Önmegvalósítás)

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

Hasomer Hacair 2017.évi Nemzetközi Vejda dokumentumának fordítása és Martin Ben Moreh írása

Martin Ben Moreh: Az értékekről és a megvalósításról

A szakadék megszüntetése aközött, amit helyesnek hiszek és aközött, ami valójában létezik, az első feltétele annak, hogy mágsim (megvalósító) legyek. Ez nem jelenti a szakadék abszolút megszüntetését, ez lehetetlen remény lenne. A hágsámá (megvalósítás, someres önbeteljesítés) nem egy pont vagy egy konkrét hely, amit elérsz. Ez egy folyamat, melyben a még több hágsámáért törekszel és küzdesz. A hágsámá valójában az érték önmagában. A vágy a szakadék megszüntetésére és az elhatározás, hogy aszerint kell élnem, amit helyesnek látok, értékeken alapuló döntés, de a hágsámá önmagában nem a legfőbb érték – mindig kritikusnak kell lennünk és meg kell vizsgálnunk, hogy mit valósítunk meg.

Az emberekben magukban meglévő disszonancián kívül az értékeink és a környező valóság – az emberi, társadalmi, politikai és fizikai valóság – között is szakadék tátong.

A valóság nem azért jött létre, hogy az értékeimet megvalósítsa. Meg kell változtatnom az adott valóságot, hogy az közelebb kerüljön a róla – és az értékeimről – alkotott elképzeléseimhez. Ez a feladat azonban megköveteli, hogy állandó feszültségben legyek törekvéseim és a valóság között, és küzdjek a szakadék csökkentéséért.

Azok az emberek, akik nem akarnak, vagy nem tudnak ebben a feszültségben élni, két dolog közül választhatnak: vagy feladják az értékeiket, vagy lemondanak azok valóságban való megvalósításáról. Azok az értékek, amelyeket az emberek nem próbálnak a valósággá tenni, álmok maradnak. Álom, amely lehet szép, de hiábavaló. Egy álom, amelyet az álmodozás önmagában is képes néha felmenteni a megvalósítás felelőssége alól.

Még a legszebb álom sem változtatja meg a világot önmagában. A hágsámá eszméjének átalakítása a maga bonyolultságában és tökéletlenségében, tiszta álommá való átalakítása valójában az adott valóság állandósítását jelenti.

Egy társadalmi mozgalomnak, amely nem akar elzsibbadni és meghalni, újra és újra meg kell vizsgálnia értékeit, hogy megismerje a változó valóságot, és harcoljon értékeinek megvalósításáért a változó világban.

Hágsámá a 21. században

Meghatározás

A Hasomer Hacair ideológiája, a hágsámá révén az önmegvalósítás számos módját ismeri. Valljuk, hogy a hágsámá ad értelmet ideológiánknak és vezet minket alappilléreink és parancsolataink megértéséig. A hágsámá a három alappillér – cionizmus, szocializmus és judaizmus – aktív, egyidejű beteljesítése.

A hágsámá olyan somerikus életvezetés, amely magában foglalja az ideológiánk megismerésére törekvő tetteket és folyamatokat, éppúgy, mint az általunk kijelölt célokat és szándékokat.

A Hasomer Hacair természetéből adódóan közösség alapú mozgalom. Ez azt jelenti, hogy jövőképünk a hágsámá számára egy kollektív projekt; mozgalom a közösségi világkép felé. Egy egyén vagy csoport lehet Mágsim, amennyiben követik a someres hágsámát és a küldetést, hogy segítsenek másokon. A Someres egyén lehet Magsim csoport vagy kvuca nélkül is, amennyiben a Hasomer Hacairban való fejlődése során követi a hágsámát, projektjei természetükből adódóan közösségiek lesznek.

Gyakorlat

A hágsámá a Hasomer Hacair keretein kívül és belül is teljesíthető. A hágsámá legfontosabb célja a Hasomer Hacair Világmozgalom számára az olyan közösségek és/vagy struktúrák létrehozása, amelyek támogatják a someres ideológiát, alappilléreket és értékeket tükröző életmódot. 

A szocializmus (szociális gondoskodás, viselkedés) kifejezésének ezekben a terekben a közösségi életformát szükséges megteremtenie, hogy ösztönözze világunkban a közösségi és önmegismerést.

Ebben a rendszerben a kvuca különösen fontos szerepet tölt be: a közösségi élet alapját képezi. Tágabb értelemben, szocialista tetteinknek felemelnie és támogatnia szükséges azokat, akiket a társadalmi struktúrák folyamatosan kihasználnak, elnyomnak és dehumanizálnak. 

A judaizmus, másik alappillérünk a someres tereken belül igen fontos a hágsámánk megismeréséhez, mivel kollektív someres identitásunk kulturális, történelmi és társadalmi kifejeződése. Mint ahogy a mozgalomban valamennyi tettünkre vonatkozik, a hágsámát is a humanista zsidó értékeknek szükséges vezetniük, ahogyan oktatási gyakorlatainkat is ezek vezérlik. Álláspontunk szerint figyelembe kell vennünk múltunkat ahhoz, hogy jelentős judaista gyakorlatot folytassunk, miközben tiszteljük mások vallásgyakorlását és az egész emberiséget. 

Fontos, hogy alapvető zsidó értékeinkkel erősítsük és őrizzük meg kapcsolatunkat a zsidó identitással és a közösségeinket leginkább befolyásoló tágabb zsidó közösséggel, vagyis azokkal az értékekkel, melyek a hágsámá érdekében különösen lényegesek, beleértve a Tikun Adam, Tikun Olam és Arvut Adadit (kölcsönös felelősségvállalás) erényeit. 

Cionista mozgalomként a mi felelősségünk egy zsidó állam jövőképét felkínáló, az alijával kapcsolatos someres oktatás annak érdekében, hogy ezt bátorítsuk. Ideológiánk szintén elvárja, hogy megtanítsuk az embereket önrendelkezésre.

Ezáltal a hágsámá azt jelenti, hogy a Someresek politikai tevékenységükkel aktívan vesznek részt az őket körülvevő társadalomban a szociális igazságosságért és az emberi jogok védelméért folyó globális küzdelemben a világ jobbá tételéért. 

A hágsámá ilyen formáit fejleszteni kell Izraelben és a Someresek szülőhazájában, mivel a mozgalom mindkettőt otthonunknak tekinti. Feladatunk Izraelben a törekedés az együttélés felé, az ottani társadalom fejlesztése azáltal, hogy benne dolgozunk, és hogy Peace Halucimok (a béke megteremtői) legyünk. 

Mindezek mellett célunk a zsidók részvétele mind a helyi közösségeken belül, mind azon kívül. E közösségeket igyekezzünk befolyásolni a cionizmusról alkotott elképzelésünk irányába. Ennek eszköze az izraeli társadalom és az izraeli–palesztin konfliktus összetettségének megértetése. A módja pedig, hogy olyan fórumokat teremtünk, ahol az Izraellel kapcsolatban különböző nézőpontot képviselő emberek találkozhatnak, tanulhatnak, vitatkozhatnak, illetve produktív módon elemezhetik és kritizálhatják az izraeli politikát és társadalmat. 

A világ someres közösségei közötti kapcsolatot fenn kell tartani, számukra így lehetünk Dugma Isit (példakép) annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon a kölcsönös támogatásra és a pozitív eszmecserére. A hágsámá ösztönzése végett fontos, hogy a világ kenjei kapcsolatban legyenek egymással, s így hirdessenek hágsámá projekteket Izraelben és helyi közösségekben.  

A hágsámát célzó oktatás

Meghatározás

A hágsámát célzó oktatás mozgalmunk azon edukációs folyamata, ami magában foglalja a körülöttünk lévő világ tanulmányozását, kritikus megfigyelését, továbbá a konstruktív párbeszédet arról a világról, amelyet a Hasomer Hacair Világmozgalom ideológiájához és értékeihez igazodva létrehozni óhajtunk. Az oktatásnak ezen túlmenően tartalmaznia kell a someres tereket, valamint erős, egyértelmű elköteleződést az ideológia és az értékek iránt. 

E folyamat számára lényeges a someres ifjúsági autonómia, vagyis ahol fiatal oktatja a fiatalt, hogy kialakítsa benne a kritikus gondolkodás, a társadalmi szerepvállalás, az aktivizmust értékelését, a Dugma Isitet – a személyes példamutatást – és a mozgalom ideológiájának megismerését. A Hasomer értékein és ideológiáján keresztül a Someresek számára lehetséges lesz a mozgalom értékeinek beteljesítése és így önmagukból a legjobb képességek felszínre juttatása. 

Ennek az oktatási folyamatnak az egész világon szinkronban kell lennie, hogy formáljuk és erősítsük a someres identitást és Somereseket, mint a világ ügynökeit, utalva ezzel nemcsak projektekre, hanem a Somer értékeinek teljes spektrumára – a someres Tikun Adam & Tikun Olam útján megvalósítva. 

Gyakorlat

Hogy someres oktatásunk elérje célját, világos ideológiára van szükségünk, továbbá megfelelő tartalmú és erőforrásokat birtokló oktatási alapokra, mert ezek révén vagyunk képesek aktualizálni ideológiánkat. Ezenkívül szükséges évente egy Tohniot (tervbe vett program), amely összhangban van valamennyi kvuca alapjaival, és világos célkitűzések, amelyek igazodnak a helyi kenekhez és közösségekhez. Végül pedig szükség van oktatási platformokra és forrásokra, melyek támogatják a Mádrihokat, hogy a lehető legjobb módon oktathassanak. 

Globális oktatási mozgalomként számos egységes célt képviselünk, melynek alapjául szolgál ideológiánk, a három alappillérünk, hágsámánk, értékeink, somerikus tereink, a kvucák és az ifjúsági autonómia, valamint aktivizmusunk. A globális oktatásnak ezen közös célok felé kell törekednie. Természetesen minden kennek megvan a sajátos realitása, ezért tudják támogatni a globális törekvéseket, illetve számukra releváns módon megvalósítani, oktatni ezeket a célokat. 

A mi feladatunk Hánihjaink ösztönzése példamutatással (Dugma Isit) a kritikus gondolkodásra és cselekvésre. 

Ügyelnünk kell arra is, hogy továbbra is ösztönzőek maradjunk, hogy ösztönözhessük és mozgósíthassuk társainkat. Fontos, hogy a Someresek erős kommunikációt műveljenek, személyes kapcsolatokat tartsanak fenn és szolidaritást gyakoroljanak az egész világon annak érdekében, hogy kicserélhessék egymással tapasztalataikat, ideológiai forrásaikat, oktatási gyakorlatukat. 

Néhány példa

A Hasomer Hacair az önmegvalósítás számos módját ismeri. Meggyőződésünk, hogy a hágsámá ad értelmet ideológiánknak, vezet alappilléreink és parancsolataink megértéséhez, illetve hangsúlyozza azok gyakorlatba átültetését. 

A hágsámá koncepciója gyakran elhomályosítja az eszközök és célok közötti különbségtételt. Elfogadjuk, hogy a kifejezés pontos fogalmi meghatározása még várat magára, de ennek a munkának folytatódnia kell. 

Az alábbi nem teljes lista példákat mutat a hágsámára. A célja, hogy irányt mutasson, illetve inspirációt adjon és eszközökkel szolgáljon.

 • Alija, ami pozitív hatással van Izrael egész társadalmára (egyénileg vagy kvucában)
 • Alija, hogy someres közösségben dolgozz, ezáltal közvetlenül vagy közvetetten erősíted a Tnua Olamitot (az izraeli mozgalom)
 • Légy cionista aktivista a diaszpórában szervezeteken keresztül
 • Légy cionista aktivista a diaszpórában a szociális kezdeményezések támogatásán keresztül
 • Produktív élet egy mindenki számára nyitott zsidó közösségben
 • A zsidó kultúra és tradíciók megőrzése és továbbadása az oktatás, gyakorlat és folyamatos tanulás révén
 • További someres zsidó iskolák építése
 • Someres szolgáltatások megvalósítása, liturgia írása, és szekuláris tanórák vezetése
 • Légy a judaizmus fejlődésének úttörője, munkádat tedd minden közösség kulturális és intellektuális központjává
 • Kövesd a zsidó élet ciklusait a jellegzetesen someres életvitelen belül
 • Az élet és együttélés alternatív módjainak tudatos felfedezése 
 • Olyan életvezetés, melynek része a szabadságra törekvő politikai aktivizmus
 • A társadalmi igazságosságra irányuló különböző projektek a mozgalmon belül és másokkal
 • A társadalom és eszményeinek teljes átrendezése, kezdve a kritikus oktatással és aktivizmussal 
 • Az olyan emberi magatartás támogatása, ami alkalmas környezetet teremt a hágsámá számára
 • Szociálisan tudatos egyénekből álló közösségek és szervezetek (kvucá, kommuna, városi kibuc, kibuc, klasszikus kibuc) újraértelmezése
 • Oktatás és az ideológiánkhoz illeszkedő élet előmozdítása
 • Alkoss és élj alternatív közösségekben, mint kibuc, kommuna stb.
 • Közös gazdasági rendszer (shituf kalkali)
 • Aktivizmus a diaszpóra közösségein belül: hatásgyakorlás a társadalomra (közösségben és világszerte)
 • Kehilat Bogrim: világméretű hálózat alkotása
 • Alternatív zsidó közösségek építése/vezetése/munkával segítése; gondoskodás alternatívákról; saját vallási gyakorlat megalkotása
 • Az ifjúsági mozgalom számára végezhető munka és a már meglévő megerősítése
 • A Tikun Adam és Tikun Olam közötti szintézis
 • Személyes fejlődésre törekvés
 • Nehéz kérdések feltevése önmagunk számára és válaszok keresése
 • Új tapasztalatok keresése
 • A hágsámá megvalósítása a csoportos tevékenységek és az együttműködés révén 

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink