fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési  és Tájékoztató (Általános) és Fizetési feltételek

Általános információk

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Magyarországi Somer Hacair Egyesület (Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 1.; Adószám: 18182192-1-42; Nyilvántartási szám: 01-02-0010304), mint a somer.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője tájékoztasson adjon az oldalra látogatóknak személyes adataik kezeléséről. A Tájékoztató egyben  a pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség –  adatkezelésével és menetével kapcsolatos tájékoztatást is érintettek rendelkezésére bocsátja. 

A Tájékoztató elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezésein alapul. 

Alapelvek

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának és a vonatkozó jogszabályoknak. 

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,  jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon.

 A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, és a szükséges mértékre korlátozódnak, megfelelnek a pontosság elvének. 

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor, figyelemmel az Ön jogainak és szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, megfelelve a korlátozott tárolhatóság elvének. 

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve), megfelelve az integritás és bizalmas jelleg elveinek. 

Minden, 16 életévet be nem töltött kiskorú adatainak kezeléséhez szükséges a kiskorú felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása illetve engedélye.  

A SOMER által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. 

A SOMER személyes adatot csak a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalapok alapján kezel, annak mindenkori megjelölése mellett. 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

A  SOMER   szerződéses partnerei,  önkéntesei, illetve a SOMER megbízásából az adatkezelésben egészben vagy részben közreműködő bármely szervezet alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat megőrizni, ennek megfelelően  személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. 

Az Adatkezelő adatai 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Magyarországi Somer Hacair Egyesület.* (Továbbiakban SOMER) az adatkezelő és felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

SOMER adatai és elérhetőségei 

Adatkezelő neve: Bedő Márton István

Postacím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 1.

Nyilvántartási szám: 01-02-0010304

E-mail cím: adatkezeles@somer.hu

Honlap: www.somer.hu

Az egyes adatkezelésekről  

Önkénteseink 

Tevékenységünkhöz alapvetően szükséges önkénteseink  munkája, számtalan tevékenység és feladat  során. Ezért folyamatos tevékenységünk az önkéntesek   toborzása,  a kiválasztás,  nyilvántartás, napi munkavégzés koordinálása, amely személyes kapcsolatfelvétel útján és során történik. Ennek során  önkénteseink személyes adatait – név, cím, telefonszám, e-mail cím, adott esetben a projektek kiválasztásához szükséges információk (pl. érdeklődési kör, végzettség, kompetenciák), szerződéskötés esetén egyéb azonosító adatok – kezeljük. A felhasználás az adatkezelés céljától – az önkéntes jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, valamint annak teljesítése – függően  hozzájárulás, adott esetben szerződés, vagy jogi kötelezettség  teljesítése, [GDPR 6. cikk (1) a) b) c) pont].  illetve jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) d.] a külön tájékoztatókban foglaltak szerint valósul meg. 

Adományozásra vonatkozó adatkezelés

A SOMER támogatására a következő lehetőségek álnak a rendelkezésére:  

 • bankkártyás fizetés a honlapon kötelező személyes adatok megadását követően az adományozni kívánt összeg kiválasztásával a “Támogatom!” gomb segítségével, 
 • ismétlődő bankkártyás fizetés, (Jelenleg nem elérhető) 
 • az oldalunkon feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással,
 • csoportos beszedési megbízás az adományozó számlavezető bankján keresztül, 
 • alkalmi/időszakos adománygyűjtő akciók  

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja minden esetben adomány juttatása és ehhez kötődően az adományozás sikeres bonyolítása. (fizetés, visszaigazolás, technikai segítség stb.)  

 1. Amennyiben az oldalon keresztül bankkártyával kívánsz adományozni, ezt a fizetési felületen keresztül teheted meg. Az oldalon keresztül történő adományozás a Stripe online fizetési rendszeren keresztül történik. A stripe egy bankfüggetlen fizetési elfogadó rendszer, ami lehetővé teszi a hitel- és bankkártyás a fizetések biztonságos megvalósítását. 

A rendszer részét képezi egy fizetésfeldogozó platform, valamint a bankkártyás fizetési kapu, ezek az online tranzakciók megvalósításához és sikerességéhez szükségesek.

A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyaadatokhoz a SOMER nem fér hozzá, azt a Stripe nem továbbítja.

A stripe az alábbi bankkártyákkal történő fizetést teszi lehetővé: 

Visa, Mastercard, American Express, China UnionPay (CUP), Discover & Diners, Japan Credit Bureau (JCB). A kártyaelfogadás részleteiről itt tájékozódhat:
https://stripe.com/docs/payments/cards/supported-card-brands

A stripe online fizetési rendszerről itt tájékozódhat: https://stripe.com/docs  

Az egyszeri fizetés folyamata a következő: 

 • Egyszeri fizetés esetén a támogatási oldalon (www.somer.hu/támogatom) a jobb oldalon található űrlap kitöltésével lehet támogatást nyújtani. 
 • A támogatás összege választható: 2000, 5000, 10000, 50000, 100000, 500000. Az egyéb opció kiválasztásával szabadon választható összeg megadására van lehetőség. 
 • A megadott személyes adatokat kizárólag a SOMER tárolja.
 • A fizetési adatokat kizárólag a STRIPE tárolja.
 • A fizetés sikerességéről az űrlap értesítési mezője szolgál információval. A támogatásról a személyes adatoknál megadott email címre is értesítő levelet küldünk. Sikertelen fizetés esetén a Stripe felület emailben, a somer.hu weboldal pedig hibaüzenet formájában értesít a fizetés során fellépett problémáról. 

Ismétlődő fizetés:

 • Az ismétlődő fizetés opció jelenleg még nem elérhető. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama bankkártyás adományozás esetén 

A kezelt adatok köre: név, e-mailcím

A Stripe-ba bevitt adatok: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím, 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint a vonatkozó szerződés teljesítése, annak időtartama a számviteli szabályokra figyelemmel 8 év. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama ismétlődő bankkártyás fizetés esetén 

A kezelt adatok köre: név, e-mailcím

A Stripe-ba bevitt adatok: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím, 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint  a vonatkozó szerződés teljesítése,  annak időtartama a számviteli szabályokra figyelemmel 8 év. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint  a vonatkozó szerződés teljesítése,  annak időtartama a számviteli szabályokra is figyelemmel 8 év. 

 1. Amennyiben banki átutalással kívánsz adományozni, ezt az  oldalunkon feltüntetett bankszámlaszámra történő közvetlen utalással tudod megvalósítani, számlavezető bankod segítségével. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama banki átutalás esetén: 

Kezelt adat: név és bankszámlaszám  

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint  a vonatkozó szerződés teljesítése, ennek időtartama a számviteli szabályokra is figyelemmel időtartam: 8 év

 1. Amennyiben beszedési megbízással kívánsz adományozni, ezt a számlavezető bankodnál tudod kezdeményezni és megvalósítani. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama beszedési megbízás esetén: 

Kezelt adat: név, lakcím, születési adatok,  bankszámlaszám email cím, telefonszám

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint  a vonatkozó szerződés teljesítése, ennek időtartama a számviteli szabályokra is figyelemmel időtartam: 8 év

 1. A SOMER egyedi adománygyűjtési akciók során is támogatható. Akcióinkról az oldalainkon, vagy – amennyiben adataid kezeléséhez hozzájárultál –  email vagy telefonon, sms-ben is tájékoztatást fogsz kapni. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama adománygyűjtési akciók esetén: 

Követes adománygyűjtési akciónk során a követek adatait is kezeljük, ennek köre név, cím, email cím, telefonszám. Az adatkezelés célja a  sikeres lebonyolítás során és érdekében a követtel való kapcsolattartás (ezen belül: a kampány előkészítése, regisztráció, nyilvántartás, visszajelzés, lezárás).  Követeink  adatait hozzájárulás alapján kezeljük,  az adatkezelés a hozzájárulás az érintett részéről történő visszavonásig terjed, az adatokat az érintett kérésére haladéktalanul töröljük.  

Közösségi finanszírozás (crowdfunding ) jellegű támogatások  gyűjtése  során a résztvevők adatait az akcióval összefüggésben lévő tájékoztatás érdekében kezeljük,  az adatkezelés célja a kampányról történő tájékoztatás, az adatokat  hozzájárulás alapján kezeljük. Az adatkezelés a hozzájárulás az érintett részéről történő visszavonásig terjed, az adatokat az érintett kérésére haladéktalanul töröljük.  

Amennyiben az adományozással összefüggésben személyes adatokat  önkéntes hozzájáruláson alapulóan kezelünk,  az érintettek a hozzájárulásukat külön adják meg, azt az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adattovábbítás 

Az adományozó Számlavezető bankja  önálló adatkezelőnek minősül és az általa végzett adatkezelésre saját adatkezelési tájékoztatója az irányadók.

A bankkártyás  adományozás ( ideértve adományozási akcióink során történő fizetést  is) lebonyolítása során a Stripe önálló adatkezelőnek minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban (https://stripe.com/en-hu/legal/privacy-center) az irányadóak. 

Programajánló/Feliratkozás 

A SOMER programjai iránt érdeklődők önállóan, programokra történő jelentkezéskor, vagy az adományozás során is feliratkozhatnak, hogy nem eseti vagy akár meghatározott rendszerességgel, az aktuális programok és hírek függvényében értesítést kapjanak megjelenő tartalmainkról, kapcsolódó eseményekről, aktivitásokról, program vagy kampány illetve akció indulásáról és a részvételi és adományozási lehetőségekről,  illetve marketing célú megkeresésekről is. 

A programajánlóra feliratkozók e-mailen kapják meg a Programajánlót. 

Amennyiben a feliratkozó megadta a telefonszámát és ehhez hozzájárul, a SOMER a programokkal, akciókkal  és az adományozási lehetőségekkel (lsd.fent) kapcsolatban telefonon, sms-ben is  felveheti vele a kapcsolatot. 

Programajánló szolgáltatásunkra a honlapon lehet feliratkozni, ennek során a SOMER a hozzájárulásoddal felveszi a személyes adataidat, úgymint név, emailcím, életkor, külön hozzájárulás alapján telefonszám melyek szükségesek, hogy a szolgáltatásunk eljusson hozzád.

A programajánlót saját belső hírlevélküldő szolgáltatásunkon keresztül juttatjuk el hozzád. Programajánlónkról bármikor leiratkozhatsz a levél alján található egyedi leiratkozó linken vagy https://phplist.somer.hu/?p=unsubscribe linken keresztül.  Telefonszámod kezelésére adott hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a adatkezeles@somer.hu emailcímen. Hozzájárulásod visszavonása esetén adataid törlésre kerülnek. 

Fontos tudnod, ennek megtörténte esetén a továbbiakban nem tudunk veled kapcsolatba lépni és programjainkról és munkánkról nem fogsz tájékoztatást kapni.  

Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulásod visszavonásáig tart.   A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Események 

Külön szabályok vonatkoznak a SOMER eseményein  történő részvételre és azokon esetlegesen megvalósuló képmás, videó és hangfelvétel készítésére. { link }

Törvényes képviselők adatai

A 16. évet be nem töltött kiskorúak adatainak jogszerű kezeléséhez a törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata szükséges, ennek során és ebből a célból kezeljük a hozzájárulást adó adatait is. A 16 évet betöltött kiskorú a törvényes képviselő által adott hozzájárulást visszavonhatja, ebben az esetben az ő és a képviselő adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Adatfeldolgozóink

Amennyiben az szükséges, a tevékenységünk során személyes adatokat továbbítunk adatfeldolgozóinknak, akik részéről önálló adatkezelés nem valósul meg, az   adatkezelés teljes időtartama alatt a SOMER megbízásából és javára kezelik az adatokat.   

honlapnál : A Honlap tulajdonosa a SOMER, aki a  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. ( Cím:1144 Budapest, Ormánság utca 4., Adószám: 14571332-2-42) bízta meg az informatikai rendszerekhez szükséges infrastuktúra biztosításával, így az adatok tárolásával is; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

könyvelés: Soxám Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152. Budapest, Galgó utca 4, Cg. 01 09 975104 statisztikai számjel: 23719314-6920-113-01 adószám: 23719314-1-42, képviseli: Fodor Lászlóné)

Az Érintettek jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, kérhet hozzáférést, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a SOMER-nek írt email útján az alábbi elérhetőségen: adatkezeles@somer.hu

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. 

1. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

 A SOMER megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban az I. pontban írt elérhetőségen keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Az érintett jogosult arra, hogy az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül a SOMER-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a SOMER

 • milyen személyes adatait; – milyen jogalapon; – milyen adatkezelési cél miatt; – mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy 
 • mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai; 
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

A SOMER az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a SOMER köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja – az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatkezeles@somer.hu címre kell eljuttatni.

 Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Az érintett kérelmére az információkat a SOMER elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy a SOMER módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a SOMER a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

3. A törléshez való jog 

Az érintett – amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy kérésére a SOMER indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a SOMER jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a SOMER korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A SOMER az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SOMER rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt a SOMER korlátozná. 

6. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

7.  A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül a jogszabályban biztosított esetekben tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a SOMER a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a SOMERnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat korlátozzuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a SOMER nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8. Korlátozás joga 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Az Érintett vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a SOMER Egyesület korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és  az Érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • már nincs szükség az adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az Érintett  tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára az adatkezelést a SOMER felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről haladéktalanul tájékoztatja  az Érintettet.

 9. Jogérvényesítési lehetőségek:

 1. Kérdéseivel, kéréseivel, nyilatkozataival illetve észrevételeivel keresse a SOMER-t az adatkezeles@somer.hu címen. 
 2. Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a 4. pont szerinti következő elérhetőségeken
 3. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A  pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.  Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt kártérítési igényt is érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.
 4. Adatvédelmi hatósági eljárás: Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a SOMER megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Adatkezelési tájékoztatónkat bármikor, egyoldalúan visszavonhatjuk, vagy módosíthatjuk, ennek megtörténtétől az adatkezelésekre a módosított tájékoztató az irányadó.